قبل فهرست بعد


 

 

 

 

اقسام زنهاي حائض

(مساله 479)زنهاي حائض بر شش قسمند :

اول  :

 صاحب  عادت وقتيه و عدديه ، وان زني است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و شمارة روزهاي حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد ، مثل آنكه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببيند .

دوم  :

 صاحب عادت  وقتيه  و  آن زني است كه د و ماه پشت سر هم در وقت معين ، خون حيض ببيند ، ولي شماره روزهاي حيض او در هر  دو  ماه  يك  اندازه  نباشد ، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روزاول ماه خون ببيند ولي ماه اول ، روز هفتم و ماه دوم  ،  روز  هشتم  از

خون پاك شود .

سوم :

 صاحب  عادت  عدديه  و  آن زني است كه شمارة روزهاي حيض او در دو ماه پشت سر  هم  به يك اندازه باشد ، ولي وقت ديدن  آن دو خون يكي نباشد ، مثل آنكه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند .

چهارم :

مضطربه  و  آن  زني  است  كه  چند ماه خون ديده ، ولي عادت معيني پيدا نكرده يا عادتش  به هم خورده و عادت تازه اي پيدا نكرده است .

پنجم :

مبتدئه و آن رني است كه دفعة اول خون ديدن او است .

ششم :

ناسيه وآن زني است كه عادت خود را فراموش كرده است و هر كدام اينها احكامي دارند كه در مسائل آينده گفته مي شود .

 

1-صاحب عادت وقتيه و عدديه

(مساله 480)زنهائي كه عادت وقتيه و عدديه دارند سه دسته اند :

اول : زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند ودر وقت معين هم پاك شود  ،  مثلاً دو  ماه  پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود كه عادت حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است .

دوم : زني كه از خون پاك نمي شود ولي دو ماه پشت سر هم چند روز معين مثلاً از اول ماه تا هشتم خوني كه مي بيند نشانه هاي حيض  را  دارد  ، يعني غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مي آيد ، و بقيه خونهاي او نشانه هاي  استحاضه  را دارد ، كه عادت او از اول ماه تا هشتم مي شود .

سوم : زني  كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از آنكه سه روزيا بيشترخون ديديك روز يا بيشتر پاك شود ودوباره خون ببيند و تمام روزهائي كه خون ديده باروزهائي كه دروسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه همة روزهائي كه خون ديده  و  در  وسط پاك بوده  روي هم يك اندازه باشد ، كه عادت او به اندازة تمام روزهائي است كه خون ديده و دروسط پاك بوده است ، ولازم نيست روزهائي كه در وسط پاك بوده د ر هر  دو  ماه  به يك اندازه باشد ، مثلاً اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و سه  روز  پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آنكه سه روز خون ديد ، سه روز  يا  كمتر  يا بيشتر  پاك شود و دوباره خون ببيند و روي هم از نه روز بيشتر نشود ، همه حيض است و عادت اين زن نه روز مي شود .

(مساله481) زني  كه  عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر يا دو سه  روز  عقب  تر خون ببيند ، به طوري كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته اگر چه آن خون  ، نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، بايد به احكامي كه براي زن حائض گفته شد عمل كند و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده  مثل  اينكه  پيش  از  سه  روز پاك شود ، بايد عبادتهائي را كه بجا نياورده ، قضا نمايد .

(مساله482)زني كه  عادت  وقتيه و عدديه دارد اگرر چند روز پيش از عادت و همه روزهاي عادت و  چند  روز  بعد  از  عادت  خون ببيند  و روي هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است .  و  اگر  از ده روز  بيشتر شود ، فقط خوني را كه در روزهاي عادت خود ديده ، حيض

است  و خوني كه پيش از آن و بعد از آن ديده ، استحاضه مي باشد و بايد عبادتهائي را كه در  روزهاي  عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود همه  حيض است  و  اگر از ده روز بيشتر شو د ، فقط روزهاي عادت او حيض است و خوني

كه  جلوتر  ا ز  آن  ديده  استحاضه  مي باشد و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد  و  اگر  همة روزهاي  عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روي هم از ده روز بيشترنشود، همه حيض است و اگر بيشتر شود فقط روزهاي عادت حيض و باقي استحاضه 

است .

(مساله483)زني  كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر مقداري از روزهاي عادت را با چند روز پيش از عادت خون  ببيند  و  روي  هم  از  ده  روز  بيشتر  نشود ، همه حيض است و اگر از ده  روز  بيشتر  شود روزهائي كه در عادت،خون ديده با چند روز پيش از آن كه روي هم به

مقدارعادت او شود، حيض و روزهاي اول را استحاضه قرار مي دهد واگر مقداري از روزهاي عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند  و  روي  هم  ازده روز بيشتر نشود ، همه حيض است و اگر بيشتر شود ، بايد روزهائي كه در عادت ، خون ديده با چند روز بعد از آنكه روي

هم به مقدار عادت او شود ، حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد .

(مساله484)زني كه عادت دارد  ،  اگر  بعد  از  آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصلة بين دو خون كمتر از ده روز باشد وهمة روزهائي كه خون ديده با روزهائي كه در  وسط  پاك بوده از ده روز بيشتر باشد ، مثل آنكه پنج روز خون ببيند و پنج

روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند ، چند صورت دارد :

 1-آنكه تمام  خوني كه دفعة اول ديده يا مقداري از آن در روزهاي عادت باشد و خون دوم كه بعد  از  پاك شدن مي بيند در روزهاي عادت نباشد ، كه بايد همة خون اول را حيض ، و خون دوم را استحاضه قرار دهد .

2-آنكه خون اول  در  روزهاي  عادت نباشد  ، وتمام خون دوم يا مقداري از آن در روزهاي عادت باشد كه بايد همة خون دوم را حيض ، و خون اول را استحاضه، قرار دهد .

3-آنكه مقداري ازخون اول و دوم در روزهاي عادت باشد و خون اولي كه در روزهاي عادت بوده ازسه روز كمتر نباشد و با پاكي وسط و مقداري ا ز خون  دوم  كه  آن  هم  در روزهاي عادت  بوده  از  ده  روز  بيشتر نباشد ، كه در اين صورت همة آنها حيض است و مقداري از

خون اول  كه پيش  از  روزهاي عادت بوده و مقداري از خون دوم كه بعد از روز هاي عادت بوده استحاضه است ،  مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتي كه يك ماه از اول  تا  ششم  خون  ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند ، از سوم تا دهم

حيض است و از  اول  تا  سوم و همچنين از دهم تا پانزدهم استحاضه مي باشد .

4-آنكه  مقداري  از خون اول و دوم در روزهاي عادت باشد ، ولي خون اولي كه در روزهاي عادت بوده ، از سه روز كمتر باشد ، كه بايد در تمام دو خون و پاكي وسط كارهائي را كه بر حائض حرام است  و  سابقاً گفته شد  ترك كند  و  كارهاي استحاضه را بجا آورد ، يعني به دستوري كه براي زن مستحاضه گفته شد عبادتهاي خود را انجام دهد .

(مساله 485)زني  كه  عادت  وقتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت ، خون نبيند و در غير آن وقت به  شمارة  روزهاي  حيضش خون ببيند  ، بايد همان را حيض قرار دهد ، چه پيش از وقت عادت ديده باشد ، چه بعد از آن .

(مساله486)زني كه عادت وقتيه  و  عدديه دارد  ،  اگر در وقت عادت خود خون ببيند ، ولي شمارة  روزهاي  آن  كمتر يا بيشتر از روزهاي عادت او باشد و بعد از پاك شدن ، دوباره به شمارة روزهاي  عادتي كه داشته خون ببيند ، بايد در هر دو خون ، كارهائي را كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاي استحاضه را بجا آورد .

(مساله 487)ز ني كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، خوني كه در  روزهاي  عادت ديده اگر چه نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، حيض است و خوني كه بعد از روزهاي  عادت  ديده اگر چه نشانه هاي حيض را داشته باشد استحاضه است . مثلاً زني كه عادت او از اول ماه تا هفتم است ، اگر از  اول تا دوازدهم خون ببيند ، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مي باشد .

 

2-صاحب عادت وقتيه

(مساله488) زنهائي كه عادت وقتيه دارند سه دسته اند :

اول :

زني كه دو ماه پشت سر هم در  وقت  معين  خون  حيض  ببيند و بعد از چند روز پاك شود ، ولي شمارة روزهاي آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اول ماه  خون ببيند ، ولي ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود ، كه اين زن بايد روز اول را عادت حيض خود قرار دهد .

دوم : 

زني كه  از  خون پاك نمي شود ولي دو ماه پشت سرهم در وقت معين خون اونشانه هاي حيض را  دارد  ،  يعني  غليظ  و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مي آيد و بقيه خونهاي او نشانة استحاضه را دارد و شمارة روزهائي كه خون او نشانة حيض دارد ، در هردو ماه يك  اندازه نيست  ،  مثلاً در  ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم  ،  خون  او نشانه هاي حيض و بقيه نشانة استحاضه را داشته باشد ، كه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد .

سوم :

زني كه  دو ماه پشت سر هم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود  و  دومرتبه خون ببيند و تمام روزهائي كه خون ديده با روزهائي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، ولي ماه دوم كمتر يا  بيشتر از ماه اول باشد ، مثلاً در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد كه اين زن هم  بايد  روز  اول  ماه  را  روز اول عادت حيض خود قرار دهد .

( مساله 489 ) زني  كه  عادت وقتيه دارد  ،  اگر  در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت  يا  دو  سه روز  بعد  از  عادت  خون  ببيند ،  بطوري كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته  ،  اگر  چه  آن  خون  نشانه هاي  حيض  را نداشته باشد ، بايد به احكامي كه براي زنهاي  حائض گفته شد  ،  رفتار نمايد و اگر بعد بفهمد حيض نبوده ، مثل آنكه پيش از سه روز  پاك شود ، بايد عبادتهائي را كه بجا نياورده ، قضا نمايد .

( مساله 490 )  زني  كه عادت وقتيه دارد . اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به  واسطة  نشانه هاي  آن  تشخيص  دهد ، بايد شمارة عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، چه پدري باشند چه مادري ، زنده يا مرده ، ولي در صورتي كه مي تواند عادت آنان را

حيض  خود  قرار دهد  كه  شمارة  روزهاي  حيض  همة  آنان  يك اندازه باشد و اگر شمارة روزهاي  حيض آنان يك اندازه نباشد ، مثلاً عادت بعضي پنج روز و عادت بعض ديگر هفت روز  باشد نمي تواند  عادت  آنان  را  حيض خود  قرار دهد  ،  مگر  كساني  كه عادتشان با

ديگران فرق دارد ، بقدري كم باشند كه در مقابل آنان به  حساب  نمي آيند  كه  در  صورت بايد عادت بيشتر آنان را حيض خود قرار دهد .

( مساله 491 ) زني كه عادت وقتيه دارد و  شمارة  عادت  خويشان  خود  را حيض قرار ميدهد ، بايد روزي را كه در هر ماه اول عادت او بوده ، اول حيض خود قرار دهد ، مثلاً زني كه هرماه،روز اول ماه خون مي ديده وگاهي روز هفتم وگاهي روز هشتم پاك مي شده ، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و عادت خويشانش هفت روز باشد ، بايد هفت روز اول ماه را حيض و باقي را استحاضه ، قرار دهد .

( مساله 492 )  زني  كه  عادت و قتيه دارد و بايد شمارة عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ،  چنانچه خويش نداشته باشد ، يا شمارة عادت آنان مثل هم نباشد ، بايد در هر ماه از روزي كه خون مي بيند تا هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد .

 

3 – صاحب عادت عدديه

( مساله 493 ) زنها كه عادت عدديه دارند سه دسته اند :

اول  :

 زني كه شمارة روزهاي حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد ، ولي وقت خون ديدن او يكي نباشد كه در اين صورت هر چند روزي كه خون ديده عادت او مي باشد. مثلاً اگر  ماه  اول  از  روز اول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند ، عادت او

پنج روز مي شود .

دوم  : 

زني  كه از  خون  پاك نمي شود ، ولي دو ماه پشت سر هم چند روز از خوني كه مي بيند نشانة حيض و بقيه نشانة  استحاضه  را  دارد  و شمارة روزهائي كه خون نشانة حيض دارد در هر دو ماه يك اندازه است ، اما وقت  آن  يكي  نيست  ،  كه در اين صورت هر چند روزي كه خون او نشانة حيض را دارد ، عادت او مي شود . مثلاً  اگر  يك  ماه  از  اول ماه تا پنجم  و ماه بعد از يازدهم تا پانزدهم خون او نشانة حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد ، شمارة روزهاي عادت او پنج روز مي شود .

سوم :

 زني  كه  دو  ماه  پشت  سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند ويك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون ، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد ، كه اگر اگر تمام روزهائي كه خون ديده و روزهائي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود

و شمارة روزهاي آن هم  به يك اندازه باشد ، تمام روزهائي كه خون ديده با روزهاي وسط كه  پاك  بوده  عادت حيض او مي شود و لازم نيست روزهائي كه در وسط پاك بوده در هر دو  ماه به يك اندازه باشد . مثلاً اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و دو روز پاك

شود  و  دوباره  سه  روز  خون  ببيند  و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روزيا بيشتر  كمتر پاك مي شود و دوباره خون ببيند و روي هم از هشت روز بيشتر نشود ،  عادت او هشت روز مي شود .         

(مساله 494 ) زني  كه  عادت  عدديه  دارد ، اگر بيشتر از شمارة عادت خود خون ببيند و از ده روز  بيشتر شود ، چنانچه همة خونهائي كه ديده يك جور باشد بايد از موقع ديدن خون به  شمارة روزهاي عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر همة خونهائي كه ديده

يك جور نباشد ، بلكه چند روز از آن ، نشانة  حيض  را  دارد با شمارة روزهاي عادت او يك اندازه است  ،  بايد  همان  روز ها  را حيض  و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهائي كه خون  نشانة  حيض دارد ، از روزهاي عادت او بيشتر است ، فقط به اندازة روزهاي عادت او

حيض  ،  و  بقيه  استحاضه است  و  اگر  روزهائي  كه خون نشانة حيض ، و بقيه استحاضه است  و  اگر  روزهائي  كه  خون نشانة حيض دارد از روزهاي عادت او كمتر است ، بايد آن روزها  را  با  چند  روز ديگر كه  روي  هم  به  اندازة روزهاي عادتش شود ، حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد .

 

4 - مضطربه

(مساله495) مضطربه  يعني زني كه چند ماه خون ديده ، ولي عادت معيني پيدا نكرده ، اگر بيشتر  از  ده روز خون ببيند و همه خونهائي كه ديده يك جور باشد چنانچه عادت خويشان او هفت روز  است  بايد  هفت  روز  را  حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر كمتر است مثلاً روز است بايد همان را حيض قرار دهد و بنابر احتياط  واجب  ،  در  تفاوت  بين شماره عادت آنان و هفت روز ، كه دو روز است كارهائي را كه بر حائض حرام است  ترك نمايد و كارهاي استحاضه را بجا آورد،يعني به دستوري كه براي زن مستحاضه گفته شد عبادتهاي خود را انجام دهد ، و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز در تفاوت بين  هفت  روز   و عادت آنان كه دو روز است ، كارهاي استحاضه را بجا آورد و كارهائي را كه بر حائض حرام است ، ترك نمايد .                                 

(مساله 496)مضطربه  اگر  بيشتر از  ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانة حيض و چند روز ديگر نشانة استحاضه دارد   ،   چنانچه  خوني  كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز يا بيشتر  از  ده  روز  نباشد  ، همة آن حيض است و اگر خوني كه نشانة حيض را دارد كمتر از سه روز باشد بايد همان را حيض قرار دهد و تا هفت روز بقيه به دستوري كه در مساله قبل گفته شد رفتار نمايد ، و همچنين است  اگر  پيش  ا ز گذشتن  ده  روز  از  خوني كه  نشانة حيض دارد  دوباره  خوني  ببيند  كه  آن هم نشانة حيض را داشته باشد ، مثل آنكه پنج روز خون  سياه  و  نه  روز  خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند ، بايد خون اول را حيض قرار دهد و بقيه آن را تا هفت روز به دستوري كه در مساله قبل گفته شد ، رفتار نمايد .

 

5-مبتدئه

(مساله 497)مبتدئه يعني  زني كه دفعة اول خون ديدن او ست ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همة خونهائي كه ديده يك جور باشد ، بايد عادت خويشان خود را به طوري كه در وقتيه گفته شد حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد . 

( مساله  498 )مبتدئه اگر  بيشتر  از  ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانة حيض و چند روز ديگر  نشانة استحاضه را داشته باشد ، چنانچه خوني كه نشانة حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ، همة آن حيض است ولي اگر پيش از گذشتن ده روز از خوني كه نشانة حيض  دارد دوباره  خوني  ببيند كه  آن  هم نشانة  خون حيض داشته باشد ، مثل آنكه پنج روز خون سياه و نه روز  خون  زرد  و دوباره پنج روز خون سياه ببيند ، بايد از اول خون اول كه نشانة حيض دارد، حيض قرار دهد و در عدد رجوع به خويشاوندان خود كند و

بقيه را استحاضه قرار دهد .

( مساله 499 ) مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانة حيض و چند روز ديگر آن نشانة استحاضه داشته باشد ، چنانچه خوني كه نشانة حيض دارد از سه روز كمتر يا ده روز بيشتر باشد ، بايد از اولي كه خون نشانه حيض دارد ، حيض قرار دهد و در

عدد به خويشاوندان رجوع كند و بقيه را استحاضه قرار دهد .

 

6 – ناسيه

( مساله 500 ) ناسيه  يعني  زني  كه عادت  را  فراموش  كرده  است . اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، بايد روزهائي كه خون او نشانه حيض را دارد تا ده روز ، حيض قرار دهد و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حيض را به واسطة  نشانه هاي آن تشخيص دهد،  بنا بر

احتياط واجب بايد هفت روز اول را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد .

 

مسائل متفرقة حيض

 

( مساله 501 ) مبتدئه و مضطر به و ناسيه و زني كه عادت عدديه دارد ، اگر خوني ببيند كه نشانه هاي  حيض داشته  باشد  ، يا  يقين  كنند كه سه  روز طول مي كشد ، بايد عبادت را ترك كنند و چنانچه بعد بفهمند حيض  نبوده  بايد  عبادتهائي  را  كه  بجا  نياورده اند  قضا

نمايد ، ولي اگر يقين  نكنند كه سه روز  طول  مي كشد  و  نشانه هاي  حيض را هم نداشته باشد ، بنا بر احتياط واجب بايد تا سه روزطول مي كشد و نشانه هاي حيض را هم  نداشته باشد ، بنابر احتياط واجب بايد تا سه روز كارهاي استحاضه را بجا آورند و كارهائي را كه بر حائض حرام است ترك  نمايند  و چنانچه پيش از  سه  روز  پاك نشدند ، بايد آن را حيض قرار دهند .

( مساله 502 ) زني كه در حيض عادت دارد ، چه در وقت حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض ، يا هم در وقت و هم در عدد آن ، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خوني ببيند كه وقت  آن  يا شمارة  روزهاي آن ، يا  هم وقت و هم  شمارة  روزهاي آن يكيقبل فهرست بعد