قبل فهرست بعد


( مساله 415 )زن مستحاضه اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد ، بايد دوباره غسل  كند و بلافاصله مشغول نماز شود ، ولي اگر خون در داخل فضاي فرج نيايد غسل لازم نيست .

( مساله 416 ) اگر خون استحاضة زن جريان داشته باشد و قطع نشود ، چنائچه براي او ضرر ندارد ، بايد پيش از غسل و بعد از آن به و سيلة پنبه از بيرون آمدن  خون  جلوگيري كند ، ولي اگر هميشه جريان ندارد فقط  بايد   بعد   از  وضو  و  غسل از بيرون  آمدن خون

جلوگيري نمايد و چنانچه كوتاهي كند و خون بيرون  آيد  ، بايد دوباره غسل كند و وضو هم بگيرد و اگر نماز هم خوانده بايد دوباره بخواند .                            

(مساله417) اگر  در  موقع غسل  ،  خون  قطع  نشود غسل صحيح است ، ولي اگر در بين غسل ، استحاضه متوسطه كثيره شود واجب است چنانچه مشغول غسل ترتيبي بوده همان را از سر بگيرد و اگر مشغغول غسل ارتماسي بوده ، بهتر آن است كه همان را دوباره انجام دهد .

(مساله418) احتياط  واجب آن  است  كه  زن  مستحاضه در  تمام  روزي كه روزه است به مقداري كه مي تواند ، از بيرون آمدن خون جلوگيري كند .

(مساله419) روزة  زن  مستحاضه اي  كه  غسل  بر او واجب مي باشد ، در صورتي صحيح است كه غسلهائي   را كه براي نمازهاي روزش ، واجب است انجام دهد و نيز بنابر احتياط واجب غسل نماز مغرب  و  عشاي شبي را كه مي خواهد فرداي آن را روزه بگيرد بجا آورد ، ولي اگر  براي  نماز  مغرب و عشا  غسل  نكند و براي خواندن نماز شب پيش از اذان صبح غسل نمايد  و  در  روز  هم  غسلهائي  را  كه  براي  نمازهاي روزش واجب است بجا آورد ، روزةاو صحيح است .

(مساله420) اگر  بعد  از  نماز  عصر ، مستحاضه شود وتا غروب غسل نكند روزة او صحيح است . 

(مساله421)اگر استحاضة قليلة زن پيش  از  نماز  ،  متوسطه  يا  كثيره  شود  بايد كارهاي متوسطه يا كثيره را گفته شد انجام دهد  و اگر استحاضة متوسطه كثيره شود  بايد  كارهاي استحاضة كثيره را انجام دهد  و  چنانچه  براي استحاضه متوسطه غسل كرده  باشد  فايده ندارد و بايد دوباره براي غسل كند .

(مساله422)اگر دربين نماز ، استحاضة متوسطه زن كثيره شود ، بايد نماز را بشكند و براي استحاضة  كثيره  غسل كند  و كارهاي ديگر آن را انجام دهد  و همان نماز را بخواند و بنابر احتياط  استحبابي  ، قبل از غسل  وضو بگيرد  و  اگر  براي غسل وقت ندارد بايد عوض آن

تيمم كند  ، اگر براي تيمم نيز وقت ندارد نمي تواند نماز را بشكند و بايد نماز را تمام كند و بنابر  احتياط  واجب  قضا نمايد و همچنين است اگر دربين نماز استحاضة قليلة  او متوسطه يا  كثيره شود  ،  مگر اينكه  غسل  استحاضة متوسطه باشد كه كفايت از او وضو نمي كند ، چنانچه گذشت .

(مساله423)اگر در  بين  نماز خون بند بيايد و استحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه ، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده ، بايد وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد .

(مساله424)اگر استحاضة كثيره زن متوسطه شود ، بايد براي  نماز  اول عمل كثيره و براي نمازهاي  بعد  عمل  متوسطه  را  بجا آورد  .  مثلاً  اگر  پيش  از  نماز  ظهر استحاضة كثيره متوسطه شود  ،  بايد  براي  نماز  ظهر  وضو گرفته و غسل كند  و براي نماز عصر ومغرب و عشا فقط  وضو  بگيرد ، ولي اگر بر اي نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد بايد براي نماز عصر غسل نمايد و  اگر   براي  عصر  هم  غسل نكند بايد براي نماز مغرب غسل كند و اگر براي آن هم غسل نكند و فقط به مقدار  نماز  عشا وقت داشته

باشد ، بايد براي عشا غسل نمايد .

(مساله425)اگر پيش از هر نماز ، خون مستحاضة كثيره قطع شود و دوباره بيايد ، براي هر نماز  بايد  يك  غسل بجا آورد ، ولي اگر بعد از غسل و پيش از نماز قطع شود چنانچه وقت تنگ باشد  كه  نتواند  غسل كند  و  نماز  را  در وقت بخواند با همان غسل مي تواند نماز را بخواند و همين طور است حكم وضو .

(مساله426)اگر استحاضة كثيره قليله شود ، بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعد  عمل قليله را  انجام  دهد  و  نيز  اگر استحاضة متوسطه قليله شود بايد براي نماز اول، عمل متوسطه و براي نمازهايبعد عمل قليله را بجا آورد .

(مساله427) اگر  مستحاضه  يكي از كارهائي را كه بر او واجب مي باشد حتي عوض كردن پنبه را ترك كند ، نمازش باطل است .

(مساله428) مستحاضة  قليله  اگر بخواهد  غير از نماز كاري انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است . مثلاً بخواهد از بدن خود را به خط قرآن برساند بايد وضو بگيرد و وضوئي كه قبلاً براي نماز گرفته بنابر احتياط واجب ، كافي نيست .

(مساله429)رفتن  در  مسجد مكه و مدينه و توقف در ساير مساجد و خواندن سوره اي كه جدة  واجب دارد براي زن مستحاضه اشكال ندارد  ،  ولي  نزديكي  شوهر با او در صورتي حلال مي شود كه غسل كند ، اگر چه كارهاي ديگري را كه براي نماز  واجب  است  ،  مثل

وضو  و  عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد و بنابر احتياط واجب زن مستحاضة متوسطه  و كثيره تا هنگامي كه بكلي پاك نشده اند ، خط قرآن را مس نكنند .

(مساله430)اگر  زن در استحاضة كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز جائي از بدن خود را  به  خط  قرآن برساند  ، بايد در متوسطه غسل كند و وضو هم بگيرد ودر  كثيره تنها غسل كافي است .

(مساله431) نماز  آيات  بر مستحاضه واجب است و بايد براي نماز آيات هم كارهائي را كه براي نماز يوميه گفته شد ، انجام دهد .

(مساله432) هر  گاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود اگرچه بخواهد هر دو  را  پشت  سر  هم بجا آورد  ، بايد براي نماز آيات هم تمام كارهائي را كه براي نماز يوميه  او  واجب  است انجام دهد و احتياط واجب آن است كه هر دو را با يك غسل و وضو بجا نياورد  .

(مساله433)اگر  زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند ، بايد براي هر نماز كارهائي را كه براي نماز ادا بر  او  واجب  است بجا آورد و بنابر احتياط واجب هر دو را با يك غسل و وضو بجا نياورد .

(مساله434)اگر زن بداند خئني كه از او خارج مي شود خون نيست و شرعاً حكم   حيض و نفاس را نداند ، بنابر احتياط واجب ، بايد به  دستور  استحاضه  عمل  كند  ،  بلكه  اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است با خونهاي ديگر ، چنانچه نشانة آنها را نداشته باشد ، بنابر احتياط واجب ، بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد .

 

حيض

 

(مساله 435)حيض  خوني است كه غالباً در هر ماه چند روزي از رحم زنها خارج مي شود . وزن را در موقع ديدن خون حيض ، حائض مي گويند .

(مساله436)خون  حيض  در  بيشتر اوقات ، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مائل به سياهي يا سرخ است و با فشار و كمي سوزش بيرون مي آيد .

(مساله437)مشهورآن است كه زنهاي سيده بعد از تمام شدن شصت سال يائسه ميشوند يعني  خون حيض نمي بينند و زنهائي كه سيده نيستند بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه ميشوند . ولي اين مطلب محل تامل است و براي حقير ثابت نيست و لذا احتياط واجب ، آن است  كه  زنهاي  سيده  در  صورتي كه پس از گذشتن از سن پنجاه سالگي در ايام عادت خود  ،  يا  با نشانه هاي حيض ، خون ببينند ، ميان اعمالي كه زن مستحاضه انجام مي دهد از قبيل  خواندن نماز با كيفيتي كه ذكر مي شود و چيزهائي كه حائض بايد ترك كند از قبيل داخل شدن  در  مسجد الحرام و مسجد مدينه و مكث در مساجد ديگر تا سن 60 سالگي ، جمع كنند .                                                       

(مساله438)خوني كه دختر پيش از تمام شدن  نه  سال و زن بعد ازيائسه شدن مي بيند ، حيض نيست .

(مساله 439)زن حامله و زني كه بچه شير مي دهد ، ممكن است حيض ييبنند .

(مساله440)دختري كه نمي داند نه سالش تمام شده يا نه ، اگر خوني ببيند كه نشانه هاي حيض را  نداشته باشد  ، حيض نيست و اگر نشانه هاي حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا كند حيض است و معلوم مي شود نه سال او تمام شده است .

(مساله441)زني كه شك دارد يائسه شده يا نه ،اگر خوني ببيند و نداند حيض است يا نه ، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است .

(مساله 442) مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمي شود ، واگر مختصري هم از سه روز كمتر باشد ، حيض نيست .

(مساله443)بايد سه روز اول حيض ، پشت سر هم باشد ، مثلاً دو زن خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند ، حيض نيست .

(مساله444)لازم  نيست  در  تمام  سه  روز  خون  بيرون  بيايد  ،  بلكه  اگر  در فرج خون باشد كافي است ، و چنانچه د ر بين سه روز مختصريپاك شود ومدت پاك شدن بقدري كم باشد كه بگويند در تمام سه روز در فرج خون بوده ، چنانچه در بين زنها متعارف است ، باز

هم حيض است .

(مساله445)لازم  نيست  شب  اول  و  شب  چهارم را خون ببيند ، ولي بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود ، پس اگر از اذان صبح  روز  اول  تا  غروب  روز  سوم پشت سر هم خون بيايد  ،  يا در وسطهاي روز اول شروع شود ودر همان موقع از روز چهارم قطع شود و

در شب دوم و سوم هم هيچ خون قطع نشود ، حيض است .

(مساله446)اگر  سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود ، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهائي  كه خون ديده و در وسط پاك بوده ، روي هم از ده روز بيشتر نشود ، روزهائي هم كه در وسط پاك بوده ، حيض است .

(مساله447)اگر  خوني  ببيند  كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون دمل است  يا خون حيض ، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است يا طرف راست ، در صورتي كه ممكن  باشد  مقداري  پنبه  داخل  كند و بيرون آورد ، پس اگر خون از طرف چپ بيرون آيد

خون  حيض است  و  اگر  از طرف راست بيرون آيد خون دمل است  و اگر ممكن نباشد كه وارسي  كند  در صورتي كه مي داند سابق حيض بوده حيض قرار دهد و اگر دمل بوده خون دمل  قرار دهد  و  اگر  نمي داند خون حيض بوده يا دمل بايد همة چيزهائي را كه بر حائض

حرام است  ترك كند و همه عبادتهائي را كه زن غير حائض انجام مي دهد ، بجا آورد .

(مساله448)اگر  خوني ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون حيض است  يا زخم اگر قبلاً حيض بوده حيض و اگر پاك بوده ، پاك قرار دهد و چنانچه نمي داند پاك بوده يا حيض ، همه چيزهائي را كه بر  حائض  حرام است ترك كند و همة عبادتهائي

زن غير حائض انجام مي دهد بجا آورد .

(مساله449)اگر  خوني  ببيند  و  شك كند  كه  خون حيض است يا نفاس ، چنانچه شرائط حيض را داشته باشد ، بايد حيض قرار دهد .

(مساله450)اگر خوني ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت ، بايد خود را وارسي كند ، يعني  مقداري  پنبه  داخل فرج نمايد و كمي صبر كند ، بعد بيرون آورد ، پس اگر اطراف آن آلوده باشد ، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده ، حيض مي باشد .

(مساله451)  اگر  كمتر  از  سه  روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون ببيند ، خون دوم حيض است و خون اول اگر چه در روزهاي عادتش باشد ، حيض نيست .

 

احكام حائض

(مساله452)چند چيز بر حائض حرام است :

اول : 

عبادتهائي  كه  مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورد شود ، ولي بجا آوردن عبادتهائي كه  وضو  و  غسل و تيمم براي آنها لازم نيست ، مانند نماز ميت ، مانعي ندارد .

دوم :

تمام چيزهائي كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد .

سوم : 

جماع كردن  در فرج ، كه هم براي مرد حرام است و هم براي زن ، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود  و  مني  هم بيرون نيايد ، بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه گاه را هم داخل نكند و در  دبر رن حائض هم وطي نكن ، چون كراهت شديده دارد .

(مساله453) جماع كردن در  روزهائي  هم كه حيض زن قطعي نيست ولي شرعاً بايد براي خود حيض قرار دهد ، حرام است . پس  زني كه  بيشتر  از  ده  روز  خون مي بيند و بايد به دستوري  كه بعداً گفته مي شود روزهاي عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، شوهرش نمي تواند در آن روز ها با او نزديكي نمايد .

( مساله 454 ) برمرد لازم است چنانچه گفته شد با زن خود در حال حيض در قبل نزديكي نكند و اگر نزديكي كرد  مرتكب گناه شده است  بايد استغفار كند ، ولي دادن كفاره كه ذكر مي شود بنابر احتياط مستحبي است .

( مساله 455 )  اگر  شمارة  روزهاي حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اول آن با زن خود در قبل جماع كند  ،  بنابر احتياط مستحب ، بايد هيجده نخود طلا ، كفاره به فقير  بدهد  و  اگر  در قسمت دوم جماع كند ، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع كند ، بايد چهار نخود و نيم بدهد  ،  مثلاً زني كه شش روز خون حيض مي بيند ، اگر شوهرش در شب  يا  رو ز  اول ودوم با او جماع كند بايد هيجده نخود طلا بدهد و در شب يا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم بيد چهار نخود ونيم بدهد .

( مساله 456 )  لازم نيست  طلاي  كفاره  را سكه دار بدهد، ولي اگر بخواهد قيمت آن را بدهد بايد قيمت سكه دار بدهد .

( مساله 457 ) اگر قيمت طلا در وقتي كه  جماع  كرده  با وقتي كه مي خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد ، بايد قيمت وقتي را كه مي خواهد به فقير بدهد ، حساب كند .

( مساله 458 ) اگر كسي  هم  در  قسمت  اول  و  هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض  با زن خود جماع كند ، بهتر است هر سه كفاره را كه روي هم سي و يك نخود و نيم مي شود ، بدهد .

( مساله 459 ) اگر  انسان بعد از آنكه در حال حيض ، جماع كرده و كفاره آن را داده دوباره جماع كند بهتر است باز هم كفاره بدهد .

( مساله 460 ) اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند دربين آنها كفاره ندهد بهتر آن است كه براي هر جماع ، يك كفاره بدهد .

( مساله 461 ) اگر  مرد  در  حال  جماع  بفهمد زن حائض شده ، بايد فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود بنابر احتياط مستحب بايد كفاره بدهد .

( مساله 462 ) اگر مرد  با زن حائض زنا كند يا با زن حائض نامحرمي به گمان اينكه عيال خوداو است جماع نمايد ، احتياطاً كفاره بدهد .

( مساله 463 ) طلاق دادن  زن  در  حال  حيض ، بطوري كه در كتاب طلاق گفته مي شود ، باطل است .                                      

( مساله 464 ) اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام ، بايد حرف او را قبول كرد .

( مساله 465 ) اگر زن در بين نماز حائض شود ، نماز او باطل است .

( مساله 466 ) اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه ، نماز او  صحيح  است  ، ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده ، نمازي كه خوانده باطل است .

( مساله 467 ) بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد ، واجب است براي نماز و  عبادتهاي ديگري  كه  بايد  با  وضو  يا غسل يا تيمم بجا آورده شود غسل كند و دستور آن مثل غسل جنابت است و بهتر آن است كه پيش از غسل، وضو بگيرد .

( مساله 468 ) بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد ، اگر چه غسل نكرده  باشد  ،  طلاق او  صحيح است  و    شوهرش هم مي تواند با او جماع كند ، ولي احتياط مستحب آن است كه  پيش  از  غسل   از جماع از جماع با او خود داري نمايد ، اما كارهاي ديگري كه در وقت حيض  بر  او  حرام  بوده  مانند  توقف در مسجد و مس خط قرآن تا غسل نكند بر او حلال

نمي شود .

( مساله 469 )  اگر  آب  براي  وضو و غسل كافي نباشد و به انداز اي باشد كه بتواند غسل كند  ،  بايد غسل كند و بدل از وضو تيمم نمايد و اگر فقط براي وضو كافي باشد و به اندازه غسل  نباشد  ،  بايد  وضو  بگيرد  و عوض غسل تيمم نمايد و اگر براي هيچ يك از آنها آب ندارد ، بايد دو تيمم كند ، يكي بدل از غسل و ديگري بدل از وضو .

(مساله470)نمازهاي يوميه كه زن در حاي  حيض   نخوانده   ، قضا ندارد ، ولي روزه هاي واجب را بايد قضا نمايد .

(مساله471)هر گاه وقت نماز داخل  شود  و  بداند و يا احتمال دهد  كه  اگر  نماز  را  تاخير بيندازد حائض مي شود ، بايد فوراً نماز بخواند .

(مساله472)اگر  زن  نماز  را  تاخير بيندازد و از اول وقت به اندازة  انجام واجبات يك نماز بگذارد  و حائض شود ، قضاي آن نماز بر او واجب است ، ولي در تندخواندن و كند خواندن و  چيزهاي  ديگر  ،  بايد  ملا حظة  حال  خود  را بكند مثلاً زني كه مسافر نيست اگر در اول ظهر  نماز نخواند  ،  قضاي  آن در صورتي واجب مي شود كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز  به  دستوري كه  گفته  شد  از اول ظهر بگذرد و حائض شود ، و براي كسي كه مسافر است گذاشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت كافي است و نيز بايد ملاحظة تهية شرائطي را كه  دارا نيست  بنمايد  ،  پسر  اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن يك نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است و گرنه واجب نيست .

(مساله473) اگر  زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازة غسل و وضو ومقدمات ديگر  نماز  مانند  تهيه كردن لباس يا آب كشيدن آن و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد ، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند ، بايد قضاي آن را بجا آورد.

(مساله474)اگر زن حائض به اندازة غسل و وضو وقت ندارد ، ولي مي تواند با تيمم نماز را در  وقت  بخواند  آن نماز بر او واجب نيست ،  اما  اگر گذاشته از تنگي وقت تكليفش تيمم است ، مثل آنكه آب برايش ضرر دارد ، باد تيمم كند و آن نماز را بخواند .

(مساله475)اگر زن حائض بعد از پاك شدن ، شك كند كه براي نماز وقت دارد يا نه ، بايد نمازش را بخواند .

(مساله476)اگر به خيال اينكه به اندازة تهية مقدمات نماز و خواندن يك ركعت وقت ندارد ، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته ، بايد قضاي آن نماز را بجا آورد .

(مساله477)مستحب  است زن حائض در وقت نماز ، خود را از پاك نمايد و پنبه و دستمال را  عوض كند  و  وضو بگيرد  و  اگر نمي تواند وضو بگيرد ، تيمم نمايد و در جاي نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود .قبل فهرست بعد