قبل فهرست بعد


(مساله350)اگر  انسان جماع كند و به اندازة ختنه گاه يا بيشتر داخل شود ، در زن باشد يا در مرد ، در قُبل باشد يا در دُبُر ، بالغ باشد  يا  نابالغ اگر چه مني بيرون نيايد  ، هر دو جنب مي شوند و در صورتي كه تا كمتر از خختنه گاه داخل شده و بطوري كه  داخل  شدن صدق مي كند ، احتياط به غسل كردن ترك نشود .

(مساله351)اگر شك كند كه به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه ، بطوري كه شك در صدق داخل شدن دارد ، غسل بر او واجب نيست

(مساله352)اگر نعوذ بالله حيواني را وطي كند ، يعني با او نزديكي نمايد و مني از او بيرون آيد  ،  غسل  تنها  كافي است و اگر مني بيرون نيايد ، چنانچه پيش از وطي وضو داشته باز هم غسل تنها كافي است  و  اگر وضو  نداشته  احتياط  واجب آن است كه غسل كند ، وضو  هم بگيرد .

(مساله353)اگر مني  از  جاي خود حركت كند و بيرون نيايد ، يا انسان شك كند كه مني از او بيرون آمده يا نه ، غسل بر او واجب نيست .

( مساله 354 ) كسي كه نمي تواند غسل كند  ولي  تيمم برايش ممكن است ، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مي تواند با عيال خود نزديكي كند . 

( مساله 355 ) اگر در  لباس  خود  مني   ببيند  و  بداند  كه از خود اواست و براي آن غسل نكرده ، بايد غسل كند  و   نمازهائي را  كه  يقين دارد ، بعد از بيرون آمدن مني خوانده قضا كند ، ولي نمازهائي را كه احتمال مي دهد ، بعد از بيرون آمدن آن مني خوانده ، لازم نيست قضا نمايد .  

 

چيزهائي كه بر جنب حرام است

 

( مساله 356 ) پنج چيز بر جنب حرام است :

اول : 

رساندن جائي از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا و اسم پيامبران و امامان ( عليهم السلام )  بطوري كه در وضو گفته شد . 

دوم :

رفتن  در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر ( صلي الله عليه و آله و سلم ) اگر چه از يك در داخل ، و از در ديگري خارج شود .

سوم :

توقف  در مساجد ديگر ، ولي اگر از يك در داخل و از در ديگري خارج شود ، يا براي برداشتن چيزي  برود  مانعي  ندارد  و  احتياط  واجب آن است كه در حرم امامان هم توقف نكند . 

چهارم :

گذاشتن چيزي در مسجد .

پنجم :

خواندن سوره اي كه سجده واجب دارد  و  آن چهار سوره است : اول ، سورة سي و دوم قرآن ( الم تنزيل ) دوم ، سورة چهل و يكم  ( حم سجده  ) سوم ، سورة پنجاه و سوم  ( و النجم ) چهارم ، سورة نود و ششم ( اقرء ) و اگر يك حرف ر ا به قصد يكي از اين چهار سوره هم بخواند حرام است . 

 

چيزهائي كه بر جنب مكروه است

 

( مساله 357 ) نه چيز بر جنب مكروه است :

اول و دوم :

خوردن و آشاميدن ولي اگر وضو بگيرد مكروه نيست .

سوم :

خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره هائي كه سجدة واجب ندارد .

چهارم :

رساندن جائي از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاي قرآن .

پنجم :

همراه داشتن قرآن .

ششم :

 خوابيدن  ولي  اگر وضو بگيرد يا به واسطة نداشتن آب ، بدل از غسل تيمم كند مكروه نيست . 

هفتم :

خضاب كردن به حنا و مانند آن .

هشتم :

ماليدن روغن به بدن .

نهم :

جماع كردن بعد از آنكه محتلم شده ، يعني در خواب مني از او بيرون آمده است .

 

غسل جنابت

 

( مساله 358 ) غسل  جنابت بخودي خود مستحب است و براي خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مي شود  ، ولي براي نماز ميت و سجده شكر و سجده هاي واجب قرآن و سجده سهو ، غسل جنابت لازم نيست .

( مساله 359 )  لازم نيست  در  وقت غسل  نيت كند كه غسل واجب يا مستحب مي كنم و اگر فقط به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم غسل كند كافي است .

( مساله 360 ) اگر يقين كند وقت نماز شده ونيت غسل واجب كندبعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده ، غسل او صحيح است

( مساله 361 ) غسل را چه واجب باشد و چه مستحب به دو قسم مي شود انجام داد : ترتيبي و ارتماسي .

 

غسل  ترتيبي

(مساله 362 ) در غسل ترتيبي بايد به نيت  غسل ، اول سر و گردن بعد طرف راست ، بعد طرف چپ بدن را بشويد ، و اگر عمدا يا از  روي  فراموشي  يا  به واسطة نداستن مساله به اين ترتيب عمل نكند ، غسل او باطل است .

( مساله363 ) نصف  ناف  و نصف عورت را بايد با  طرف راست بدن و نصف ديگر را بايد با طرف چپ بشويد ، بلكه بهتر است تمام ناف وعورت با هر دو طرف شسته شود .

( مساله 364 ) براي آنكه يقين كند هر سه قسمت يعني سر و گردن و طرف راست و طرف چپ  را كاملا غسل داده ، بايد هر قسمتي را كه مي شويد مقداري از قسمتهاي ديگر را هم با آن قسمت بشويد .

( مساله 365  )  اگر  بعد  از  غسل بفهمد جائي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است ، بايد دوباره غسل كند .

( مساله 366 ) اگر بعد  از  غسل بفهمد  مقداري  از  بدن  را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد  شستن  همان مقدار  كافي است  .  و اگر از طرف راست باشد بايد بعد از شستن آن مقدا ر دوباره طرف چپ را بشويد . و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد .

( مساله 367 ) اگر پيش از تمام شدن غسل ، در شستن مقداري از طرف چپ شك كند ، شستن  همان  مقدار كافي است . ولي اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ ، در شستن طرف  راست يا مقداري از آن شك كند يا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر وگردن يا مقداري از آن شك نمايد ، نبايد اعتنا كند .

 

غسل ارتماسي

 

( مساله 368 )  در  غسل  ارتماسي  اگر  به نيت غسل ارتماسي به تدريج در آب فرورود تا تمام بدن زير آب رود ، غسل صحيح است و احتياط آن است كه يك دفعه زير آب رود .

( مساله 369 ) در غسل ارتماسي  اگر همة  بدن  زير آب باشد و بعد از نيت غسل ، بدن را حركت دهد ، غسل او صحيح است .

( مساله 370 ) اگر بعد از غسل ارتماسي بفهد به مقداري از بدن آب نرسيده ، چه جاي آن را بداند يا نداند ، بايد دوباره غسل نمايد .

(مساله371)اگر  براي  غسل ترتيبي  وقت ندارد  و  براي  ارتماسي  وقت دارد ، بايد غسل ارتماسي كند .

(مساله372)كسي كه روزة واجب گرفته يا براي حج يا عمره احرام بسته ، نمي تواند غسل

ارتماسي كند ، ولي اگر از روي فراموشي غسل ارتماسي كند ، صحيح است .

 

احكام غسل كردن

(مساله373)در غسل ارتماسي بايد تمام بدن پاك باشد ، ولي در غسل ترتيبي پاك بودن تمام  بدن نجس باشد و هر قسمتي را پيش از  غسل  دادن  آن  قسمت  آب بكشد ، كافي است .

( مساله 374) عرق جنب از  حرام نجس نيست و  كسي كه از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل كند ، صحيح است .

( مساله 375 ) اگر در غسل به اندازة  سر  موئي  از  بدن نشسته بماند ، غسل باطل است ، ولي شستن جاهائي از بدن كه ديده نمي شود مثل توي گوش و بيني ، واجب نيست .

( مساله 376 )  جائي  را  كه شك  دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن ، شستن آن لازم نيست ، ولي احتياط در شستن است .

( مساله 377 ) اگر سوراخ جاي گوشواره  و  مانند  آن بقدري گشاد باشد كه داخل ‌آن ديده شود ، بايد آن را شست و اگر ديده نشود ، شستن داخل آن لازم نيست .

( مساله 378 ) چيزي را كه مانع رسيدن آب به بدن  است ، بايد برطرف كند و اگر پيش از آنكه يقين كند ، برطرف شده غسل نمايد ، غسل او باطل است .

( مساله 379 ) اگر موقع غسل شك كند  چيزي  كه  مانع  از  رسيدن آب باشد ، در بدن او هست يا نه ، چنانچه احتمال او  در  نظر مردم بجا باشد بايد وارسي كند تا مطمئن شود كه مانعي نيست .

( مساله 380 ) در غسل بايد  موهاي كوتاهي  را  كه جزء  بدن حساب مي شود ،  بشويد  و بنابر احتياط شستن موهاي بلند هم لازم مي باشد .

( مساله 381 ) تمام شرط هائي كه براي صحيح بودن وضو گفته شد ، مثل پاك بودن آب و غصبي نبودن آن ، در صحيح بودن غسل هم شرط است . ولي در غسل لازم نيست  بدن را از بالا به پائين بشويد و نيز در غسل ترتيبي لازم نيست  بعد  از  شستن  هر  قسمت  فوراً قسمت ديگر را بشويد ، بلكه اگر بعد از شستن سر  و  گردن  مقداري صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتي  طرف چپ  را  بشويد  ،  اشكال  ندارد . ولي كسي كه نمي تواند ازبيرون  آمدن  بول  و غائط  خودداري كند ، اگر به اندازه اي كه غسل و نماز بخواند بول و غائط از او بيرون نمي آيد  .  چنانچه  وقت  تنگ باشد ، بايد هر قسمت را فورا بعد از قسمت ديگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نما ز بخواند  .  و همچنين  است  حكم  زن مستحاضه كه بعدا گفته مي شود .

( مساله 382 ) كسي كه قصد دارد پول حمامي را ندهد يا بدون اين كه بداند حمامي راضي است بخواهد نسيه بگذارد ، اگر چه بعد حمامي را راضي كند ،  غسل  او  باطل است  .  ولي اگر از راضي نبودن حمامي غافل باشد و قربه الي الله غسل كند  ،  در  اين  صورت غسل او صحيح است و ضامن اجره المثل براي حمامي است .

( مساله 383 ) اگر حمامي راضي باشد كه پول حمام نسيه بماند ، ولي  كسي  كه غسل مي كند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد ، يا از مال حرام بدهد ،  غسل او اشكال دارد .

( مساله 384 ) اگر بخواهد پول حرام يا پولي كه خمس آن را نداده به حمامي بدهد ، غسل او باطل است .

( مساله 385 ) اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير  كند  و  پيش  از غسل شك كند كه چون در خزينه تطهير كرده حمامي به غسل كردن  او  راضي  است  يا  نه  ،  غسل او باطل است ، مگر اينكه پيش از غسل حمامي را راضي كند .

( مساله 386 ) اگر شك كند كه غسل كرده يا نه  بايد غسل  كند  ،  ولي  اگر  بعد  از غسل شك كند ، كه غسل او درست بوده يا نه ، لازم نيست دوباره غسل نمايد .

( مساله 387 ) اگر در بين غسل ، حدث اصغر  از  او سر زند مثلا بول كند ، غسل باطل نمي شود ولي بعد از غسل براي نماز وضو بگيرد .

( مساله 388 ) هر گاه به خيال اينكه به اندازة غسل و نماز وقت دارد براي نماز غسل كند اگر چه بعد از غسل بفهمد كه به اندازة غسل وقت نداشته ، غسل او صحيح است .

( مساله389 ) كسي كه جنب شده اگر شده اگر شك كند غسل كرده يا نه ، نمازهائي را كه خوانده است صحيح است ، ولي براي نمازهاي بعد بايد غسل كند .

(مساله 390 ) كسي كه چند غسل بر او واجب است مي تواند به نيت همة  آنها  يك  غسل بجا آورد ، يا آنها را جدا جدا انجام دهد ، ولي اگر  در بين آنها غسل  جنابت باشد و به قصد آن غسل كند ، غسلهاي ديگر ساقط مي شود .

( مساله 391 ) كسي كه جنب است اگر بر جائي از بدن او آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد ، حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل كند بايد آب را طوري به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد .

( مساله 392 ) كسي كه غسل  جنابت  كرده  نبايد براي نماز وضو بگيرد ، بلكه با غسلهاي ديگر واجب غير از غسل استحاضة  متوسطه  و  همچنين با غسلهاي مستحب كه در ضمن مسالة 645 تا بند 9 ذكر شده است نيز مي تواند  بدون  وضو  نماز  بخواند ، اگرچه احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد .

 

استحاضه

يكي از خونهائي كه از زن خارج مي شود ، خون  استحاضه  است  و  زن را در موقع ديدن خون استحاضه ، مستحاضه مي گويند .

( مساله 393 ) خون   استحاضه  در  بيشتر  اوقات  زرد  رنگ  و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مي آيد و غليظ هم نيست ، ولي ممكن است گاهي  سياه  يا  سرخ  و  گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد .

( مساله 394 ) استحاضه سه قسم است :  قليله  ،  متوسطه  و  كثيره  ، استحاضه قليله آن است كه خون در پنبه اي كه زن داخل  فرج  مي نمايد  ،  نفوذ  نكند  و  از طرف ديگر ظاهر نشود ، استحاضه متوسطه آن است كه  خون در  پنبه  فرو رود  و  از طرف ديگر ظاهر شود ولي  به دستمالي كه معمولا زنها براي جلوگيري از  خون مي بندند جاري نشود ، استحاضه كثيره آن است كه خون از پنبه به دستمال ، جاري شود .

 

احكام استحاضه

 

(مساله395)در استحاضة قليله بايد زن براي هرنماز يك وضو بگيرد و پنبه را عوض كند يا آب بكشد و  ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسيده ، آب بكشد .

(مساله396)در  استحاضة متوسطه بايد زن براي نماز صبح غسل كند و تا صبح ديگر براي نمازهاي خود كارهاي  استحاضة قليله  را  كه  در مسالة پيش گفته شد انجام دهد و اين در صورتي است كه استحاضة متوسطه پيش از نماز ظهر يا بين آن حاصل شود بايد براي نماز

ظهر غسل كند و به همين طور پيش از هر نماز يا بين هر نمازي كه استحاضه متوسطه شد ، بايد براي آن غسل كند و اگر عمداً يا از روي  فراموشي  براي  نماز  صبح غسل نكند بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر  براي  ظهر  و  عصر  غسل  نكند  بايد  پيش از نماز

مغرب و عشاء غسل نمايد چه آنكه خون بيايد يا قطع شده باشد .

(مساله397)در استحاضةكثيره علاوه  بر  كارهاي  استحاضة  متوسطه  كه  در مساله پيش گفته شد  بايد هر نماز دستمال را عوض كند ، يا آب بكشد و يك غسل براي ظهر و عصر و يكي براي نماز مغرب و عشاء بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر  فاصله  بيندازد  ،  بايد براي نماز عصر دوباره غسل كند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا  فاصله  بيندازد  بايد براي نماز عشادوباره غسل نمايد،واقوي اين است كه دراستحاضةكثيره غسل ازوضوكفايت ميكند .

(مساله398)اگر  خون  استحاضه   پيش  از  وقت نماز هم بيايد اگر چه زن براي آن خون وضو  و غسل را انجام داده باشد بنابر احتياط واجب ، بايد در موقع نماز وضو و غسل را بجا آورد .

(مساله 399)مستحاضة  متوسط  كه بايد  وضو  بگيرد و غسل كند هر كدام را اول بجا آورد صحيح است ، ولي بهتر آن است كه اول وضو  بگيرد   و  مستحاضة كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد بايد قبل از غسل ، وضو بگيرد .

(مساله400)اگر استحاضة قليلة زن بعد از نماز صبح متو سطه شود ، بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر بعد  از  نماز ظهر  و  عصر متوسطه شود بايد نماز مغرب و عشا غسل نمايد .

(مساله401)اگر استحاضة قليله يا متوسطة زن بعد از نماز صبح كثيره شود بايد براي ظهر و عصر يكغسل و براي  نماز  مغرب  و عشا غسل ديگري بجا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود ، بايد براي نماز مغرب و عشا غسل نمايد .

(مساله 402) مستحاضه كثيره يا متوسطه  اگر  پيش  ا ز  داخل  شدن وقت نماز براي نماز غسل كند ، غسل او باطل است ، بلكه اگر نزديك اذان صبح براي نماز  شب  غسل  كند  و نماز شب را بخواند احتياط واجب آن است كه بعد از داخل شدن ، دوباره غسل  و  وضو  را 

بجا آورد  .                                                 

( مساله 403 ) زن  مستحاضه براي هر نمازي  غير  از  نماز  يوميه  كه حكم آن گذشت كه واجب باشد چه مستحب  ،  بايد  وضو  يگيرد و نيز اگر بخواهد نمازي را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، يا بخواهد نمازي را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند بايد تمام كارهائي را كه براي استحاضه گفته شد انجام دهد ، ولي براي خواندن نماز احتياط وسجدة فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجدة سهو ، اگر آنها را بعد از نماز فوراً  بجا آورد ، لازم نيست كارهاي استحاضه را انجام دهد .

( مساله 404 ) زن  مستحاضه  بعد  از  آنكه خونش  قطع شد ، فقط براي نماز اولي كه مي خواند ، بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد و براي نمازهاي بعد لازم نيست .

(مساله  405 ) اگر  زن  نداند  استحاضه او  چه  قسم  است  ،  موقعي كه مي خواهد  نماز بخواند ، بنابر احتياط واجب ، مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد و بعد از آنكه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است كارهائي را كه براي آن قسم دستور داده شده انجام دهد ، ولي اگر بداند تا وقتي كه مي خواهد نماز بخواند استحاضة او تغيير نمي كند ، پيش از داخل شدن وقت هم مي تواند خود را وارسي نمايد .

( مساله 406 ) زن مستحاضه اگر پيش از آنكه خود را وارسي  كند  ،  مشغول  نماز  شود ، چنانچه قصد قربت داشته باشد و به وظيفة خود عمل كرده مثلا استحاضه اش قليله بوده و به وظيفة استحاضه قليله عمل نموده ، نماز او صحيح است و اگر  قصد  و  به  وظيفة  قليله رفتار كرده ، نماز او باطل است .                    

( مساله 407 ) زن مستحاضه اگر نتواند   خود را وارسي نمايد ، بايد به آنچه مسلماً وظيفة اوست  عمل كند  ،  مثلاً  اگر  نمي داند  استحاضة او قليله است يا متوسطه ، بايد ، كارهاي استحاضه  قليله  را  انجام  دهد  و    اگر نمي داند  متوسطه  است يا  كثيره  ،  بايد كارهاي استحاضة متوسطه را انجام دهد ، ولي اگر بداند سابقاً كدام يك از آن سه قسم بوده ، بايد به وظيفة همان قسم رفتار نمايد .

( مساله 408 ) اگر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد ، وضو و غسل  باطل  نمي شود و اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد وضو و غسل را به تفصيلي كه گذشت  ،  باطل مي كند .

( مساله 409 ) زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسي كند و خون نبيند اگر  چه بداند دوباره خون مي آيد ، با وضوئي كه دارد مي تواند نماز بخواند .

( مساله 410 ) زن مستحاضه اگر بداند از وقتي كه مشغول وضو يا غسل شده خوني  از او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نيست  و  بيرون  نمي آيد  ،  مي تواند 1خواندن نماز را تاخير بيندازد .

( مساله 411 ) اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت  نماز  بكلي پاك مي شود ، يا به اندازة خواندن نماز خون بند مي آيد ،  بايد  صبر  كند  و  نماز  را  در  وقتي كه پاك است بخواند .

( مساله 412 ) اگر بعد از وضو و غسل ،  خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تاخير بيندازد به مقداري كه وضو و غسل و نماز را بجا آورد بكلي پاك مي شود ، بايد نماز را تاخير بيندازد و موقعي كه بكلي پاك شد دوباره  وضو  و  غسل  را  بجا آورد و نماز را بخواند و اگر وقت نماز تنگ شد لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد ، بلكه  با و ضو و غسلي كه دارد مي تواند نماز بخواند .

( مساله 413 ) مستحاضة كثيره و متوسطه وقتي بكلي از  خون  پاك شد  بايد  غسل كند  ، ولي اگر بداند از وقتي كه براي نماز پيش مشغول غسل  شده  ،  ديگر  خون  نيامده  ، لازم نيست دوباره غسل نمايد .قبل فهرست بعد