قبل فهرست بعد


(مساله 100 )   خوني كه از لاي دندانها مي آيد نجس و خوردن آن حرام است ،ولي اگر به واسطه مخلوط شدن با ‌آب  دهان از ين برود پاك است ، ولي فرو بردن   آب دهان در اين صورت اشكال دارد .

( مساله 101 ) خوني كه به واسطة كوبيده شدن ، زير ناخن يا پوست مي ميرد ، اگر طوري شود كه ديگر به آن خون  نگويند پاك  است ، و اگر به آن خون بگويند در صورتي كه ناخن يا پوست سوراخ شود ، اگر مشقت ندارد بايد براي وضو و غسل خون را بيرون  آورند و اگر مشقت دارد بايد اطراف آن را به طوري كه نجاست زياد  نشود  بشويند  و پارچه  يا  چيزي

مثل پارچه بر آن بگذارند و روي پارچه دست تر بكشند و تيمم هم بكنند .  

(مساله 102 )  اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت به واسطه كوبيده شدن به آن حالت در آمده ، پاك است .

(مساله 103) اگر موقع جوشيدن غذا، ذره اي خون در آن بيفتد،تمام غذا و ظرف آن نجس مي شود . و جوشيدن و حرارت و آتش ، پاك كننده نيست .

(مساله104) زردابه اي كه  در  حال  بهبودي زخم در اطراف آن پيدا مي شود ، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است ، پاك مي باشد .

 

6و7 –سگ و خوك

(مساله 105) سگ و خوكي كه  در خشكي زندگي مي كنند ، حتي مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاي آنها نجس است ، ولي سگ و خوك دريائي پاك است .

 

8-كافر

(مساله 106) كافر ،  يعني كسي كه منكر خدا است يا براي خدا  شريك  قرار  مي دهد  يا  رسالت  حضرت خاتم الانبياء ، محمّد بن عبدالله (صلي الله عليه و آله ) را  قبول  ندارد  مگر اهل كتاب كه  درآخر مساله ذكر ميشود  و  هخمچنين است اگر در يكي از اينها شك داشته باشد و  نيز  كسي  كه ضروري دين ، يعني چيزي را كه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند

منكر شود ، چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است و انكار آن چيزبرگردد به  انكار  خدا  ، يا توحيد  ،  يا  نبوت ،  نجس مي باشد  و اگر ضروري دين بودن آن را نداند ، به طوري كه انكار آن به انكار خدا يا توحيد يا نبوت برنگردد ، بهتر آن است كه از او اجتناب كنند .

كفاري كه مانند يهود و نصاري اهل كتاب مي باشند و تا هنگامي  كه  علم  به  ملاقات بدن آنها با يكي از نجاسات كه ذكر شد و مي شود حاصل نشده است ، اجتناب لازم نيست .

(مساله 107)تمام بدن كافر غير اهل كتاب حتي مو و ناخن و رطوبتهاي او نجس است .

(مساله108) اگر پدر و مادر و جد و جدة بچة ناالغ كافر غير اهل كتاب باشند ، آن بچه هم نجس است ، و اگر يكي از اينها مسلمان باشد بچه پاك است .

(مساله 109) كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه ، پاك مي باشد . ولي احكام ديگر مسلمانان را ندارد ، مثلاً نمي تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد  در  قبرستان  مسلمانان  دفن شود .

(مساله110) اگر مسلماني  به يكي  از  دوازده امام دشنام دهد  ،  يا  با آنان دشمني داشته باشد ، نجس است . وهمچنين است  غلاة ، يعني كساني كه يكي از ائمه (عليهم السلام ) را خدا مي خوانند يا مي گويند خدا در حلول كرده است .

 

9-شراب

(مساله 111)  شراب و هر چيزي كه انسان را مست مي كند ، چنانچه به خودي خود روان باشد ، نجس است . واگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد ، اگرچه چيزي در آن بريزند كه روان شود ، پاك است .

(مساله 112) الكل صنعتي كه براي رنگ كردن درب و ميز و صندلي و مانند اينها  به  كار مي برند ، اگر انسان نداند از چيزي كه مست كننده و روان است درست كرده اند ،  پاك مي باشد .

(مساله113) اگر آب انگور بخودي خود جوش بيايد  نجس است و  اگر به  واسطه  پختن  جوش بيايد ، خوردنش حرام است ولي نجس نيست . و اگر به واسطة جوشاندن به آتش ، دو سوم آن كم شود حرام بودن آن نيز برطرف ميشود .

( مساله 114 ) خرما  و مويز  و كشمش  و  آب  آنها اگر جوش بيايند ، پاك  و  خوردن آنها حلال است ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه از آنها اجتناب كنند . 

 

–فقاع

(مساله 115 ) فقاع كه از جو گرفته مي شود و به آن آبجو مي گويند  نجس است ، ولي آبي كه به دستور طبيب از جو مي گيرند و به آن ماء الشعير مي گويند ، پاك مي باشد .

 

11 - عرق جنب از حرام

(مساله 116 ) عرق جنب از حرام نج نيست ، ولي احتياط واجب آن است كه  با  بدن يا لباسي كه به آن آلوده شده ،نماز نخوانند .

(مساله 117) اگرانسان درموقعي كه نزديكي با زن حرام است،مثلا در روزة  ماه مضان ، با زن خود نزديكي كند ، بنابر احتياط واجب نبايد با بدن و لباسي كه آلوده به  آن عرق است ، نماز بخواند .

( مساله 118 )  اگر جنب از حرام به واسطة  تنگي وقت ، عوض غسل تيمم نمايد و بعد از تيمم  عرق كند  بنابر احتياط واجب بايد  ا ز عرق خود در  نماز اجتناب نمايد  ،  ولي اگر  به واسطة عذر ديگر تيمم كند ، اجتناب لازم نيست .

( مساله 119 ) اگر كسي از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكي كند ،  بنابر  احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب كند ، ولي اگر اول با حلال خود نزديكي كند و بعد از حرام جنب شود ، مي تواند با آن عرق نماز بخواند .   

 

12-عرق شتر نجاستخوار

( مساله120)  عرق شتر نجاستخوار نجس  است  و  احتياط واجب آن است  كه  از   عرق حيوانات نجاستخوار ديگر نيز ، اجتناب كنند .

راه ثابت شدن نجاست

(مساله 121) نجاست هر چيز از سه  راه ثابت مي شود :

اول : آنكه خود انسان يقين كند چيزي نجس است ، و اگر گمان داشته باشد چيزي نجس است ، لازم نيست از آن اجتناب نمايد . بنابرين غذا خوردن در قهوه خانه ها و مهمانخانه هائي  كه مردمان لاابالي و كساني كه پاكي و نجسي را مراعات نمي كنند در انها  غذا  ميخوردند ، اگر انسان يقين نداشته باشد ، غذائي را كه براي او آوردند ، نجس است اشكال ندارد.

دوم : آنكه كسي كه چيزي در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است ، مثلاً همسر انسان يا نوكر يا كلفت بگويد ، ظرف يا چيزي ديگري كه در اختيار او است نجس مي باشد .

سوم : آنكه  دو  مرد عادل بگويند  چيزي نجس است ،  و  نيز اگر  يك نفر عادل هم بگويد چيزي نجس است ، بنابراحتياط واجب بايد از آن چيز اجتناب كرد .

(مساله 122) اگر به واسطة ندانستن مساله ، نجس بودن و پاك بودن چيزي را نداند ، مثلاً نداند عرق جنب از حرام پاك است يا نه ، بايد مساله را بپرسد ، ولي اگر با اينكه مساله  رابپرسد  ،  ولي اگر  با اينكه مساله را  مي داند چيزي را شك كند پاك است يا نه ، مثلاً شك كند آن چيز خون است يا نه يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان ، پاك مي باشد .

(مساله 123) چيز  نجسي كه انسان شك دارد  پاك شده يا نه ، نجس است و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه ، پاك است . و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد ، لازم نيست وارسي كند .

(مساله124)اگر بداند يكي ازيا دو ظرف يادو لباسي كه ازهردوي آنها استفاده ميكند نجس  شده و نداند كدام است ، بايد از هر دو اجتناب كند ، ولي اگر مثلاً  نمي داند  لباس  خودش نجس شده  يا  لباسي كه  هيچ  از آن استفاده نمي كند و مال ديگري است ، لباس خودش هم لازم نيست اجتناب نمايد .

 

راه نجس شدن چيزهاي پاك

(مساله125) اگر  چيز پاك  به چيز نجس برسد و هر دو يا يكي از آنها بطوري تر باشد كه تري يكي  به  ديگري برسد  چيز پاك نجس مي شود . و اگر تري به قدري كم باشد كه به ديگري نرسد ، چيزي كه پاك بوده ، نجس نمي شود .

(مساله126)اگر  چيزي پاكي به چيزي نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكي از آنها تر بوده يا نه ، آن چيز پاك ، نجس نمي شود .

(مساله127)دو چيزي كه انسان نمي داند كدام پاك و كدام نجس است ،  اگر  چيز  پاكي با رطوبت به يكي از آنها برسد نجس نمي شود ، ولي اگر يكي از آنها  قبلاً  نجس  بوده  و انسان نداند پاك شده يا نه ، چنانچه چيز پاكي به آن برسد نجس مي شود .

(مساله128) زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد ، هر قسمتي كه  نجاست به آن برسد ، نجس مي شود و جاهاي ديگر آن پاك است . و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها .

(مساله129)هرگاه شيره و روغن روان باشد ، همين كه يك نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس ميشود، ولي اگر روان نباشد همان نقطه اي كه نجس يا متنجس به آن اصابت كرده،نجس است و اگر آن را با مقداري از اطرفش بردارند ، بقيّه پاك است .

(مساله 130)اگر مگس يا حيواني مانند آن روي چيز نجسي كه تر است بنشيند و بعد روي چيز  پاكي كه آن هم تر است بنشيند ، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن  حيوان  بوده چيز پاك نجس مي شود و اگر نداند پاك است .

(مساله131)  اگر جائي از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از انجا به جاي ديگر برود ، هر  جا كه عرق  به آن برسد نجس مي شود  ،  و  اگر عرق به جاي ديگر نرود جاهاي ديگر بدن ، پاك است .                                         

(مساله132)اخلاطي كه از بيني يا گلو مي آيد ، اگر خون داشته باشد ، جائي كه خون دارد نجس و بقيه آن پاك است ، پس اگر به بيرون دهان يا بيني برسد ، مقداري را كه  انسان يقين دارد  جاي  نجس اخلاط  به آن رسيده  نجس است  و  محلي  را كه شك دارد جاي نجس به آن رسيده يا نه ، پاك مي باشد .

(مساله133)اگر آفتابه اي را كه ته آن سوراخ است ، روي زمين نجس بگذارند چنانچه آب طوري زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكي حساب  شود  ،  آب آفتابه نجس  مي شود  ،  بلكه  اگر آب بر  زمين جاري شود يا فرو رود ، در صورتي كه سوراخ آفتابه به زمين نجس متصل باشد ، باز هم بنابر احتياط واجب بايد از آب آفتابه اجتناب كرد ، ولي اگر سوراخ آن به  زمين نجس متصل نباشد  و  آب زير آفتابه  هم با آب داخل آن يكي حساب نشود ، آب آفتابه نجس نمي شود .

(مساله134) اگر  چيزي داخل بدن شود  و  به نجاست برسد ، در صورتي كه بعد از بيرون آمدن ، آلوده به نجاست نباشد  پاك است ، پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود ، يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن ، به نجاست آلوده نباشد نجس نيست  .  و  همچنين آب دهان  و  بيني اگر در داخل بدن برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد ، پاك است .

 

احكام نجاسات

(مساله135) نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است ، و اگر نجس شود بايد فوراً  آن  را آب بكشند .

(مساله 136) اگر  جلد قرآن نجس شود در صورتي كه بي احترامي به قرآن باشد ، بايد آن را آب بكشند .

(مساله137)  گذاشتن قرآن روي عين  نجس مانند خون  و مردار ،  اگر چه آن عين نجس خشك باشد حرام است و برداشتن قرآن از روي آن  واجب مي باشد .

(مساله138) نوشتن قرآن با مركب نجس ، اگر چه يك  حرف آن باشد  حرام است  و  اگر نوشته شود بايد آن را آب بكشند ، يا به واسطه تراشيدن و مانند آن كاري كنند  كه  از  بين برود .

(مساله139) احتياط  واجب آن است  كه از  دادن قرآن  به  كافر خودداري كنند و اگر قرآن دست اوست ، در صورت امكان از او بگيرند .

(مساله140)اگر ورق قرآن يا چيزي كه احترام آن لازم است ، مثل كاغذي كه اسم  خدا  ياپيغمبر يا امام بر آن نوشته شده ، در مستراح بيفتد بيرون آوردن و  آب  كشيدن آن اگر چه خرج داشته باشد ، واجب است .و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد ، بايد  به آن  مستراح نروند تا يقين كنند ان ورق پوسيده است . و نيز اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد بايد تا وقتي كه يقين نكرده اند ، بكلي از بين رفته به  آن مستراح نروند . 

(مساله141)خوردن و آشاميدن نجس و چيز متنجس  حرام است  و   نيز  خورانيدن   عين نجس به  اطفال  در  صورتي كه ضرر داشته باشد  ،  حرام مي باشد  ،  بلكه  اگر  ضرر  هم نداشته باشد بايد از  ان خودداري كنند   ،  ولي  خوراندن  غذاهائي كه نجس شده است به طفل ، حرام نيست .

(مساله142) فروختن  و  عاريه دادن چيز نجسي كه مي شود  آن  را آب كشيد ، اگر نجس بودن  آن  را به طرف نگويند  ،  اشكال ندارد  ، ولي چنانچه انسان بداند كه عاريه گيرنده و خريدار آن  را در خوردن و آشاميدن استعمال مي كنند بايد نجاستش را به آنها بنابراحتياط واجب بگويد .

(مساله143)اگر انسان ببيند كسي چيز نجسي را مي خورد يا لباس نجس نماز مي خواند  ، لازم نيست به او بگويد .

(مساله144) اگر جائي از خانه يا فرش كسي نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كساني كه  وارد خانه او  مي شوند  با رطوبت  به جاي نجس رسيده است  ، لازم نيست به آنان بگويد .

(مساله145) اگر صاحب خانه در  بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است ، بايد به مهمانها بگويد، اما اگر يكي از مهمانها بفهمد ، لازم نيست به ديگران خبر دهد ، ولي چنانچه طوري با انان معاشرت دارد كه مي داند كه به واسطة گفتن خود او هم نجس مي شود ، بايد بعد از غذا به آنان بگويد .

(مساله146)اگر  چيزي  را كه عاريه كرده نجس شود ، اگر بداند كه صاحبش آن چيز را در خوردن و آشاميدن استعمال مي كند ، واجب است به او بگويد .

(مساله147)بچة مميزي كه خوب و بد را مي فهمد اگر چه تكليفش هم نزديك است ،  اگربگويد چيزي را آب كشيدم دوباره بايد ان را آب كشيد ، ولي اگر بگويد چيزي كه در  دست اوست نجس است ، احتياط واجب آن است كه از آن اجتناب كنند .

 

 

مُطهّرات

(مساله148)ده چيز نجاست را پاك مي كند و آنها را مطهرات گويند : اول آب ، دوم زمين، سوم آفتاب ، چهارم  استحاله ،  پنجم انتقال ،  ششم اسلام ، هفتم تبعيت ، هشتم برطرف شدن عين نجاست ، نهم استبراء حيوان نجاستخوار ، دهم غايب شدن مسلمان  و  احكاماينها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مي شود .

1-آب

(مساله149)آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مي كند :

اول : آنكه مطلق باشد ، پس آب مضاف مانند گلاب و عرقِ بيد چيز نجس را پاك نمي كند .

دوم : آنكه پاك باشد .                                  

 سوم : آنكه وقتي چيز نجس را ميشويند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند .

چهارم : انكه بعد از آب كشيدن چيز نجس نجس  ،  عين نجاست  در  آن نباشد ،  و پاك شدن چيز نجس با آب قليل يعني آب كمتر از كُر شرطهاي ديگري هم دارد كه بعداً  گفته مي شود .

 

(مساله148)ده چيز نجاست را پاك مي كند و آنها را مطهرات گويند : اول آب ، دوم زمين، سوم آفتاب ، چهارم  استحاله ،  پنجم انتقال ،  ششم اسلام ، هفتم تبعيت ، هشتم برطرف شدن عين نجاست ، نهم استبراء حيوان نجاستخوار ، دهم غايب شدن مسلمان  و  احكاماينها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مي شود .

 

1-آب

 

(مساله149)آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مي كند :

اول : آنكه مطلق باشد ، پس آب مضاف مانند گلاب و عرقِ بيد چيز نجس را پاك نمي كند .

دوم : آنكه پاك باشد .                                  

 سوم : آنكه وقتي چيز نجس را ميشويند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند .

چهارم : انكه بعد از آب كشيدن چيز نجس نجس  ،  عين نجاست  در  آن نباشد ،  و پاك شدن چيز نجس با آب قليل يعني آب كمتر از كُر شرطهاي ديگري هم دارد كه بعداً  گفته مي شود .

(مساله150) ظرف نجس  را  با آب بايد سه مرتبه شست ، بلكه در كُر و جاري هم احتياط سه مرتبه است ، گرچه اقوي  كفايت يك مرتبه است ، ولي ظرفي را كه سگ ليسيده يا از آن ظرف  آب  يا  چيز  روان ديگر خورده ، بايد اول با خاك پاك ، خاك مال كرد و بعد بنابر احتياط  واجب  دو مرتبه  در  كّر  يا جاري يا با آب قليل شست ، و همچنين ظرفي را كه آب دهان سگ در آن ريخته بنابر احتياط واجب بايد پيش از شستن خاك مال كرد .

(مساله151)اگر دهانه ظرفي كه سگ دهن زده ، تنگ باشد  و  نشود آن را خاك مال كرد ، چنانچه ممكن است بايد پارچه اي را به چوبي بپيچند و به توسط آن خاك را  به  آن  ظرف بمالند ، و در غير اين صورت پاك شدن ظرف اشكال دارد .

(مساله 152)ظرفي را كه خوك از آن چيز رواني بخورد ، با آب قليل بايد هفت مرتبه شست و در كُر و جاري نيز هفت مرتبه بايد شست به احتياط واجب ، و لازم نيست آن را خاك مال كنند  ،  اگر  چه  احتياط آن است كه خاك مال شود  و نيز ليسيدن خوك ملحق است به آب خوردن آن به احتياط واجب   .                            

(مساله153)اگر بخواهند ظرفي را كه به شراب نجس شده با آب قليل آب بكشند بايد سه مرتبه بشويند و بهتر است هفت مرتبه شسته شود .

(مساله154)كوزه اي  كه  از گل نجس ساخته شده  و  يا آب نجس در آن فرورفته ، اگر در آب كُر يا جاري بگذارند  ،  به هر جاي  آن كه آب برسد پاك مي شود . و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود ،  بايد  به قدري در آب كُر يا جاري بماند كه آب به تمام آن فرو رود و فرو رفتن رطوبت كافي نيست .

(مساله155)ظرف نجس را با آب دو جور مي شود آب كشيد :

يكي آنكه سه مرتبه پر كنند و خالي كنند .ديگر  آنكه  سه دفعه قدري آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طوري در آن بگردانند كه به جاهاي نجس آن برسد و بيرون بريزند .

(مساله 156)اگر ظزف بزرگي مثل پاتيل وخمره نجس شود ، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر كنند  و خالي كنند ، پاك ميشود .و همچنين است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند ، به طوري  كه  تمام اطراف آن را بگيرد  و  در هر  دفعه  آبي كه ته آن  جمع مي شود  بيرون آوردند و احتياط واجب آن است كه در هردفعه  ظرفي  را كه با آن آبها  را بيرون  مي آوردند ، آب بكشند .

(مساله157)اگر مِسِ نجس و مانند آن را آب كنند و آب بكشند . ظاهرش پاك مي شود .

(مساله158) تنوري  كه  به بول نجس شده است اگر  دو مرتبه از بالا آب در آن بريزند  به طوري كه تمام اطراف آن را بگيرند ، پاك مي شود .  و  در غير بول اگر بعد از برطرف شدن نجاست يك مرتبه به دستوري كه گفته شد آب در  آن بريزند ، كافي است و بهتر است كه گودالي ته آن بكنند تا آبها درآن جمع شود و بيرون بياورند ، بعد آن گودال را با خاك پاك ، پر كنند .

(مساله159) اگر چيز نجس  را بعد از  بر طرف كردن عين نجاست  يك مرتبه در آب كُر يا جاري فرو برند كه تمام جاهاي نجس آن برسد ، پاك مي شود  . و  احتياط واجب آن است كه فرش و لباس و مانند اينها را طوري فشار يا حركت دهند كه داخل آن خارج شود .قبل فهرست بعد