قبل فهرست بعد


 

(مساله 1504) نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنجركوع دارد ودستور آن اين است  كه  انسان  بعد از نيت  ، تكبير بگويد و يك حمد و يك سورة تمام بخواند و به ركوع رود   و  سر  از  ركوع  بردارد ، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند ، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه  و  بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده ننماييد و برخيزدو ركعت دوم را هم مثل ركعت او ل بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد .

(مساله1505)در نماز آيات  ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد آيه هاي يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا بيشتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و  بدون  اينكه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همينطور تا  پيش  از  ركوع رود  و همينطور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد ، مثلاً به قصد سورة قُل هواللهُ احدٌ ، بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ بگويد و به ركوع رود ، بعدبايستد و بگويد : قُل هُواللهُ احدٌ ، بسم الله الرحمنِ الرحيمِ  بگويد و به ركوع رود ، بعد بايستد و بگويد : قُل هُو  الله احدٌ دوباره به ركوع  رود  به ر كوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد اللهُ الصمدُ باز به ركوع رود و بايستد و بگويد : لم يَلد و لم يولد و برود به ركوع باز هم سر برداردو بگويد : و لم يكن له كفواً احدٌ و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن ، دوسجده كند ، و  ركعت  دوم  را  هم  مثل  ركعت اول بجا آورد و بعد از سجدةدوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و نيز  جائز  است  كه به كمتر از پنجم قسمت نمايد لكن هر وقت سوره را تمام كرد لازم است حمد را قبل از ركوع بعدي بخواند .

(مساله1506)اگر در  يك  ركعت  از نماز آيات ، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند مانعي ندارد .

(مساله1507)چيزهائي كه در نماز يوميه واجب و مستحب است ، در نماز آيات هم واجب و مستحب  مي باشد ولي در نما ز آيات مستحب است بجاي اذان و اقامه سه مرتبه به قصد اميد ثواب بگويند الصلاهُ .

(مساله1508)مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگويد : سمع اللهُ لمَن حمدهُ و نيز پيش ازهرركوع و بعد از آن تكبير بگويد ولي بعد از ركوع پنجم و دهم گفتن تكبير مستحب نيست .

(مساله1509)مستحب  است  پيش  از  ركوع  دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافي است .

(مساله1510)اگر در نماز آيات شك كند كه  چند ركعت خوانده و فكرش بجائي نرسد نماز باطل است .

(مساله1511)اگر شك كند  كه  در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش بجائي نرسد ، نماز باطل است  .  ولي اگر مثلاً شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع  ،  چنانچه  براي رفتن به سجده خم نشده ، بايد ركوعي را كه شك دارد بجا آورده يا

نه ، بجا آورد و اگر براي رفتن به سجده خم شده ، بايد به شك خود اعتنا نكند .

(مساله1512)هر يك از ركوع  هاي  نماز  آيات ركن است كه اگر عمداص يا اشتباهاً كم يا زياد شود نماز باطل است .

 

نماز عيد فطر و قربان

 

(مساله1513) نماز عيد فطر و قربان  در  زمان حضور امام عليهدالسلام واجب است و بايد به  جماعت  خوانده  شود  و در زمان ما كه امام عليه السلام غائب است مستحب مي باشد و مي توانند آن را به جماعت يا فرادي بخوانند .

(مساله 1514)وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر .

(مساله1515)مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عيد فطر  مستحب  است  ،  بعد  از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند ، بعد نماز عيد را بخوانند .

(مساله1516)نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره ، بايد پنج تكبير بگويد ، وبعداز هر تكبير  يك  قنوت  بخواند  و  بعد  از  قنوت  پنجم تكبير ديگري بگويد و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و بر خيزد  و در  ركعت  دوم  چهار تكبير  بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز راسلام دهد .

(مساله1517)در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكري بخوانند كافي است ولي بهتر است اين دعا را به اميد ثواب بخوانند :

اللهم اهل الكبرياء والعظمهِ و اهلَ الجودِ و الجبوتِ و اهل العفوِ و الرحمهِ و اهل التقوي والمغفرهِ اسئلكَ  بحق  هذا  اليوم ِ الذي جعلتهُ للمسلمين عيداً ولمحمدٍ صلي الله عليه و آله ذخراً و شرفاً و كرامهً و مزيداً ان تصليّ علي  محمدٍ و آل   محمدٍ و ان  تدخلني  في  كُل خيرٍ ادخلت َ فيه محمداً و آل محمدٍ و ان تُخرجني من كُل سُوء اخرجتَ منهُ محمداً  و  آل  محمدٍ صلواتك  عليه  و  عليهم اللهُم اني اسئلكَ خيرما سئلك به عبادكَ الصالحونَ و اعوذُ بك مما استعاذ َ منهُ عبادكَ المخلصونَ .

(مساله1518)مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت رابلند بخواند .

(مساله1519) نماز عيد  سورة مخصوصي  ندارد  ولي بهتر است كه در ركعت اول آن سورة شمس  (سوره 91)  و  در  ركعت  دوم  سورة غاشيه (سورة88) را بخوانند يا در ركعت اول سورة سبح اسم ( سوره 87) و در ركعت دوم سوره شمس (91) را بخوانند .

(مساله1520)مستحب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد ، به خرما افطار كند و در عيد ربان از گوشت قرباني بعد از نماز قدري بخورد.

(مساله1521)مستحب است پيش از نماز عيد غسل كند و دعاهائي كه پيش از نماز و بعدئ  از  آن  در كتابهاي دعا ذكر شده به اميد ثواب بخواند . در زمان غائب بودن امام (ع) مستحب است بعد از نماز  عيدفطر  و  قربان  دو  خطبه بخوانند و در خطبه عيد فطر احكام

زكات فطره و در خطبة عيد قربان احكام قرباني را بگويند  و  مستحب  است نماز عيد را در صحرا  بخوانند  ولي در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود و مستحب است پياده و پا برهنه و با وقار به نماز عيد بوند و عمامه سفيد بر سر بگذارند .

(مساله1522)مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال گفتن تكبيرها دستها رابلند كنند و نماز را بلند بخوانند .

(مساله1523)بعد از نماز مغرب و عشا شب عيد فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عيد  و نيز بعد از نمازعيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد : الله اكبرُ الله اكبرُ لا اله الا الله و اله اكبرُ الله اكبرُ و لله الحمدُ الله اكبر علي ما هدانا .

(مساله1524)مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد  و  آخر  آنها  نماز  صبح  روز   دوازدهم است تكبيرهائي را كه در مساله پيش گفته شد بگويد  و  بعد از آن بگويد : الله اكبر علي ما رزقَنا من بهيمهِ الانعامِ و الحمدلله علي ما اَبلانا ولي اگر عيد قربان را در مني باشد ، مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها صبح روز سيزدهم ذي حجه است، اين تكبيرها را بگويد .

(مساله1525)كراهت دارد نماز عيد را زير سقف بخوانند .

(مساله1526)اگر شك كند در تكبيرهاي نماز و قنوت هاي آن اگر از محل آن تجاوز نكرده است بنابر اقل بگذارد و اگر بعد معلوم شد كهگفته بوده اشكال ندارد .

(مساله1527)اگر قرائت يا تكبيرات يا قنوت ها را فراموش كند نمازش باطل مي شود .

(مساله1528)اگر ركوع يا سجده يا تكبير الاحرام را فراموش كند نمازش باطل مي شود .

(مساله1529)اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند ، احتياط واجب آن است  كه  بعد  از  نماز آن رابجا آورد . و اگر كاري كند كه براي آن سجدة سهو در نمازهاي يوميه لازم است احتياط واجب آن است كه بعد از نماز دو سجدة سهو براي آن بنمايد .

 

 

اجير گرفتن براي نماز

 

(مساله1530 )بعد  از  مرگ  انسان  مي شود  ، براي  نماز و عبادتهاي ديگر در زندگي بجا نياورده ، ديگري را اجير كنند يعني به او مزد دهند كه آنها  را  بجا آورد  .  و اگر كسي بدون مزد هم آنها را انجامدهد صحيح است.

(مساله1531)انسان  مي تواند  براي  بعضي  از كارهاي مستحبي مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السلام ،  از  طرف  زندگان  اجير شود ، و نيز مي تواند كار مستحبي را انجام دهد و ثواب آن را براي مردگان يا زندگان هديه نمايد .

(مساله1532)كسي كه براي نماز قضاي ميت اجير شده ، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز راروي تقليد صحيح بداند واگر عالم به كيفيت احتياط باشد و احتياط كند اشكال ندارد.

(مساله1533)اجير بايد موقع نيت ، ميت را معين نمايد . و لازم نيست اسم او را بداند ، پس اگر نيت كند از طرف كسي نماز مي خوانم كه براي او اجير شده ام كافي است .

(مساله 1534) اجير بايد  خود  را  بجاي  ميت فرض كند و عبادتهاي او را قضا نمايد و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او هديه كند كافي نيست .

(مساله1535)بايد كسي  را  اجير كنند كه اطمينان  داشته باشند كه نماز را مي خواند و اگر شك داشته باشند كه صحيح انجام مي دهد يا نه اشكال ندارد .

(مساله1536)كسي كه ديگري رابراي نمازهاي ميت اجير كرده ، اگر بفهمد كه عمل را بجا نياورده ، يا باطل انجام داد ، بايد دوباره اجير بگيرد .

(مساله1537)هرگاه  شك  كند  كه اجير عمل را انجام داده يا نه همينكه بگويد انجام داده ام كافي است ولي اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه ، گرفتن اجير لازم نيست .

(مساله 1538)كسي را كه عذري دارد و مثلاً نشسته نماز مي خواند نميشود براي نمازهاي ميت اجير كرد  ،  بلكه  بنابر احتياط واجب بايد كسي را هم با تيمم يا جبيره نماز مي خواند اجير نكنند  . اگرچه نماز ميت هم همانطور قضا شد ، باشد .

(مساله 1539) مرد براي زن و زن براي مرد مي تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد .

(مساله1540)لازم نيت قضاي نمازهاي ميت به ترتيب خوانده شود ، اگر چه بدانند كه ميت  ترتيب نمازهاي خود را مي دانسته است . بلي نمازهائي كه اداء آنها ترتيب دارد مثل نماز ظهر و عصر يا مغربو عشاء از يك روز بايد به ترتيب قضا شود .

(مساله1541)اگر با اجير شرط كنند كه عمل را بطور مخصوصي انجام دهد ، بايد همانطور بجا آوردو اگر با او شرط نكنند بايد در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد و احتياط مستحب آن  است  كه  از وظيفة خودش و ميت هر كدام كه به احتياط نزديكتر است به آن عمل كند مثلاً اگر وظيفة ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه ، سه مرتبه بگويد .

(مساله 1542)اگر با  اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند ، بايد مقداري از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد .

(مساله1543)اگر  ميت ترتيب نمازهائي را كه قضا شده مي دانسته و انسان بخواهد براي  آن نمازها اجير بگيرد لازم نيست براي هر كدام آنها وقتي را معين نمايد .

(مساله1544)اگركسي اجير شود كه مثلاُ در مدت يك سال نمازهاي ميت را بخواند و پيش ازتمام شدن سال بميرد،بايد براي نمازهائي كه مي دانند بجا نياورده ديگري را اجير نمايند بلكه براي نمازهائي هم كه احتمال ميدهند بجا نياورده بايد بنابر احتياط واجب اجير بگيرند

(مساله1545)كسي را كه براي نمازهاي ميت اجير كرده اند ، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همة آنها را گرفته باشد، انچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش  بخواند  ،  بايد  اجرت  مقداري  را كه نخوانده از مال او به ولي ميت بدهند مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده ، بايد نصف پولي را كه گرفته از مال او به ولي ميت بدهند و اگر شرط نكرده  باشند  ،  بايد  ورثه اش  از مال او اجير بگيرند . اما اگر مال نداشته باشد بر ورقة او چيزي واجب نيست .

(مساله1546)اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاي ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ، بايد از مال او براي نماازهائي كه اجير بوده ديگري را اجير نمايند واگر چيزي زياد آمد ، در صورتي كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند . و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند.

 

فضيلت روزه

 

يكي از عبادات مهم اسلامي ، بلكه كلية اديان الهي روزه است و در فضيلت و اهميت و فلسفة آن ، احاديث بسياري از اهل بيت عصمت و طهارت (سلام الله عليهم ) صادر گرديده است .حضرت صادق (عليه السلام) فرمود كه حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) به اصحاب خود فرمودند : «آيا به شما خبر بدهم از اعمالي كه هرگاه به انجام قيام كنيد شيطان به اندازة فاصله مشرق از مغرب از شما دور مي شود  ؟ »اصحاب در پاسخ گفتند : بفرماييد .

حضرتش فرمودند : ط روزه گرفتن شيطان را رو سياه و نااميد مي كند و دادن صدقه در راه خدا ، پشت او را ميشكند و دوست داشتن مسلمانان يكديگر را در راه خدا و كمك كردن به يكديگر در راه انجام كارهاي نيك ، ترفندها و  نقشه هاي  او  را ريشه كن مي سازد و توبه كردن  گردنش  را قطع مي كند و براي هر نعمتي أه خداوند به انسان عنايت فرموده است زكوتي هست و زكوت بدنها (ي سالم) روزه گرفتن است »و نيز حضرت صادق (عليه السلام ) فرمودند : « هركس در روزهائي أه هوا گرم است وزه بگيرد  و  تشنه  شود  ،  خداوند به تعداد زيادي ازو فرشتگان امر مي كند أه به او بشارت به پاداش الهي  بدهند  و  هنگامي  أه  او به اميد پاداش و ثواب ، اين تشنگي را تا وقت افطار تحمل ميكند خداوند اورا مورد لطف و عنايت خويش قرار داده به او مي كويد : به خوشبويي وپاكيزگي نايل گرديدي،ازو آن پس به فرشتگان مي فرمايد : شما گواه باشيد أه من گناهان او را بخشيدم . » حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم )فرمودند : « خواب روزه دار عبادت و نقس كشيدن او ثواب تسبيح دارد.» و نيز حضرتش فرمود : « براي روزه دار دو خشنودي وجود دارد :

1-خشنودي در موقع افطار  .(مسرت احساس عمل به وظيفة اسلامي)

2-خشنودي در روز قيامت . (موقع گرفتن پاداش خداوندي )»

حضرت موسي بن جعفر (عليه السلام ) فرمودند :« دعاي روزه دار در موقع افطار در درگاه حضرت حق مستجاب مي شود .»

حضرت رضا (عليه السلام ) فرمودند :« فلسفة روزه داشتن اين است كه انسان گرسنگي و تشنگي  را  لمس كند و حالت خضوع و خشوع در او پديد بيايد و به ضعف خود  پي  ببرد و غرور  وي در هم  شكسته شود و  براي  تحصيل  صبر  ،  تمرين  و  ممارست  كند و متذكر سختيهاي روز قيامت گردد و ناراحتي فقرا را كه در مضيقة اقتصادي مي باشند درك نمايد و به فكر كمك و مساعدت نسبت بهآنها بيفتد .»

علي بن عبدالعزيز كه يكي از محدثان است مي گويد حضرت صادق (عليه السلام)به من فرمودند :«به توخبر بدهم كه اصل اسلام وفرع آن واوج عظمت وقله شكوه آن چيست ؟» عرض كردم : بفرماييد .

فرمودند  :  اصل  اسلام نماز و فرع آن زكات است و اوج عظمت و قلة شكوه اسلام ، جهاد در راه خدا است .

سپس فرمودند :« به تو بگويم كه درهاي خير از كدام راه به روي انسان گشوده مي شود ؟ روزه گرفتن ، سپر آتش جهنم است . »

حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) فرمود :« خداوند فرموده است : روزه براي من است و پاداشآن را من خودم مي دهم .»

 

احكام روزه

 

روزه آن است كه انسان براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهائي كه روزه را باطل مي كند و شرح آنها بعداً گفته مي شود خودداري نمايد .

 

نيت

 

(مساله 1547)  لازم نيست انسان نيت روزه راقلب خود بگذارند ، مثلاً بگويد فردا را روزه مي گيرم ، بلكه همين قدر كه براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب كاري كه  روزه  را باطل مي كند انجام ندهد كافي است و براي آنكه يقين كند تمام اين مدت را روزه  بوده ، بايد مقداري پيش ازاذان صبح و مقدار ي هم بعد از مغرب از انجت  ام كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايد .

(مساله1548)انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان راي روزة فرادي آننيت كند و بهتر است كه شب اول ماه هم نيت روزة همة ماه را بنمايد .

(مساله 1549)نيت روزة ماه رمضان وقت معين ندارد تا اذان صبح هر وقت نيت روزة فردا بكند اشكال ندارد .

(مساله1550)وقت نيت روزة مستحبي از اول شب است تا موقعي كه به اندازة نيت كردن به  مغرب  وقت مانده باشد كه اگر تا اين وقت كار ي كه روزهراباطل مي كند انجام نداده باشد و نيت روزة مستحبي كند روزة او صحيح است .

(مساله1551)كسي كه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است ، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت كند ، روزة او صحيح است چه روزة او واجب باشد چه مستحب . و اگر بعد از ظهر بيدار شود ، نمي تواند نيت روزة نيت روزة واجب نمايد .

(مساله 1552) اگر بخواهد غير روزة رمضان روزة ديگري بگيرد ، بايد آن را معين نمايد ، مثلاً نيت كند كه روزة قضا يا روزة نذر مي گيريم  . ولي در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزة ماه رمضان مي گيرم و همچنين در روزة مستحبي كه زمان خاص ندارد روزه اي كه زمانش  معين  است  مانند  روزة  روز عيد غدير مثلاً تعيين لازم نيست ، بلكه اگر نداند ماه رمضان است  يا  فراموش  نمايد ، و روزه ديگري را نيت كند ، روزه ماه رمضان حساب مي شود .

(مساله 1553 ) اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيت روزة غير رمضان كند ، نه روزة رمضان حساب مي شود و نه روزه اي كه قصد كرده است .

( مساله 1554 ) اگر مثلاً به  نيت  روز  اول  ماه روزه بگيرد ، بعد دوم يا سوم بوده ، روزة او صحيح است .

( مساله 1555 ) اگر  پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد ، بنابر احتياط واجب بايد روزة آن روز را تمام نمايد نكرد قضاي آن را بجا آورد .

( مساله 1556 ) اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز به هوش ، آيد احتياط واجب آن است كه روزة آن را تمام كند و قضاي آن را هم بجا آورد .

( مساله 1557 ) اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود ، روزه اش صحيح است .

( مساله 1558 ) اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت شود ،  چنائچه  كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد ، بايد نيت كند و روزة او صحيح است و اگر  كاري  كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد ، يا بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است روزة او باطل مي باشد ، .ولي بايد تا مغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نمايد .قبل فهرست بعد