قبل فهرست بعد


(مساله1310)كسي كه در مقداري از سال شغلش مسافرت است ،مثل شوفري كه فقط در تابستان  يا  زمستان  اتو مبيل  خود را كرايه مي دهد ، بايد در سفري كه مشغول به كارش هست نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند .

(مساله1311)راننده و دوره گردي كه در دو سه فرسخي شهر رفت و آمد مي كند ، چنانچه اتفاقاً سفر فرسخي برود ، نماز را شكسته بخواند .

(مساله1312)كسي كه شغلش مسافرت است اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند ، چه از  اول  قصد ماندن ده روز را داشته باشد ، چه بدون قصد بماند ، بايد در سفر اولي كه بعد از ده روز مي رود ، نماز را شكسته بخواند .

(مساله 1313)كسي كه شغلش مسافرت است ، اگر در غير وطن خود ده روز با قصد اقامه بماند در سفر اولي كه بعد از ده روز مي رود ، بايد نماز را شكسته بخواند .

( مساله  1314) كسي كه شغلش مسافرت است ، اگر شك كند كه در وطن خود يا جاي ديگر ده روز مانده يا نه بايد نماز را تمام بخواند .

(مساله 1315)كسي كه در  شهرها سياحت مي كند و براي خود وطني اختيار نكرده ، بايد نماز را تمام بخواند .

(مساله 1316) كسي  كه  شغلش  مسافرت نيست ، اگر مثلاً در شهري يا در دهي جنسي دارد  كه  براي حمل  آن مسافرتهاي پي  در پي مي كند ، بايد نماز را شكسته بخواند .ولي كسي  كه  كارش  اين  است كه هفته اي يك مرتبه مثلاً از تهران به كرج براي تدريس يا انجام  اداري  يا  براي كسب و تجارت مي رود همين كه به مقداري سفر كند كه عرفاً اين

كار توام با سفر را شغل او بگويند نماز را تمام بخواند .

(مساله1317)كسي  كه  از  وطنش  صرف  نظر  كرده  و مي خواهد وطن ديگري براي خود اختيار كند ، اگر شغلش مسافرت نباشد بايد در مسافرت نماز را شكسته بخواند .

شرط هشتم :

آنكه به حد ترخص برسد يعني از وطنش به قدري دور شود كه ديوار شهر را نبيند  و  صداي  اذان  آن را نشنود ولي بايد در هوا غبار و يا چيز ديگري  نباشد كه از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلوگيري كند و لازم نيست به قدري دور شود كه مناره ها و گنبد ها را نبيند يا ديوار ها هيچ پيدا نباشد ، بلكه همين  قدر كه ديوار كاملاً تشخيص داده نشود كافي است  و  كسي  كه از جائي كه قصد كرده ده  روز در آنجا بماند به قصد هشت فرسخ خارج شود تا حد ترخص نرسيده بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند .

(مساله 1318)كسي كه به سفر مي رود اگر بجائي برسد كه اذان را نشنود ولي ديوار شهر را  ببيند  ، يا ديوارها را نبيند و صداي اذان را بشنود ، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند .

(مساله1319)مسافري  كه به وطنش بر مي گردد . وقتي ديوار وطن خود راببيند و صداي اذان  آن  را  بشنود  ،  بايد نماز را تمام بخواند ولي مسافري كه ميخواهد ده روز در محلي بماند . وقتي ديوار آنجا  راببيند  و صداي اذانش را بشنود ، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تاخير بيندازد تا به منزل برسد . يا نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند .

(مساله 1320) هر گاه شهر در بلندي باشد كه از دور ديده شود ، يا به قدري گود باشد كه اگر انسان كمي دور شود ديوار آن را نبيند ،  كسي كه از آن شهر مسافرت مي كند ، وقتي به اندازه اي دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار بود ، ديوارش از آنجا ديده نمي شد ، بايد نماز خود را شكسته بخواند . و نيز اگر  پستي و  بلندي خانه ها بيشتر از معمول باشد ، بايد ملاحظة معمول را بنمايد .

(مساله1321)اگر از محلي مسافرت كند كه خانه و ديوار ندارد ، وقتي بجائي برسد كه اگر آن محل ديوار داشت از آنجا ديده نمي شد ، بايد نماز را شكسته بخواند .

(مساله 1322)اگر به قدري دور شود كه نداند  صدائي را كه مي شنود صداي اذان است يا صداي  ديگر  ،  بايد نماز را شكسته بخواند . ولي اگر بفهمد اذان مي گويند و كلمات آن را تشخيص ندهد ، بايد تمام بخواند .

(مساله1323)اگر به قدري دور شود كه اذان خانه ها را نشنود ولي اذان شهر را كه معمولاً در جاي بلند مي گويند بشنود . نبايد نماز را شكسته بخواند .

(مساله1324)اگر  بجائي  برسد  كه  اذان شهر را كه معمولاً در جاي بلند مي گويند نشنود ولي اذاني را كه در جاي خيلي بلند مي گويند بشنود ، بايد نماز را شكسته بخواند .

(مساله1325)اگر چشم يا  گوش  او  يا  صداي اذا ن  غير معمولي باشد ، در محلي بايد را شكسته  بخواند  كه  چشم  متوسط  ديوا ر خانه ها   را  نبيند  و  گوش متوسط صداي اذان معمولي را نشنود .                                        

(مساله 1326)اگر بخواهد در محلي نماز  بخواند  كه  شك دارد به حد تر خص يعني جائي كه اذان ذا نشنود و ديوار را نبيند رسيده يا نه ، بايد نماز را تمام بخواند و در موقع برگشتن اگر  شك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه ، بايد شكسته بخواند وچون در بعضي ، موارد اشكال  پيدا  مي كند ،  مانند  آنكه  در  فرض مساله موقع رفتن نماز ظهر را تمام بخواند و موقع  برگشتن  همانجا  نماز  عصر را شكسته بخواند .بايد يا آنجا نماز نخواند و در صورت رفتن  پس  از  علم  به  رسيدن  به حد تر خص نماز را شكسته بخواند و در بر گشتن پس از رسيدن به خانه نماز را تمام بخواند يا هم شكسته و هم تمام بخواند .

(مساله1327)مسافري كه در سفر ا ز وطن خود عبور مي كند ، وقتي بجائي برسد كه ديوار وطن خود را ببيند و صداي اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند .

(مساله1328)مسافري كه در بين مسافرت به  وطنش رسيده ، تا وقتي در آنجا هست بايد  نماز  را  تمام  بخواند  ولي  اگر  بخواهد  از  آنجا هشت فرسخ برود ، يا چهار فرسخ برود و برگردد  ،  وقتي  بجائي  برسد  كه ديوار وطن را نبيند و صداي اذان آن را نشنود ، بايد نماز  راشكسته بخواند .

(مساله1329) محلي را كه انسان براي اقامت و زندگي خود اختيار كرده وطن او است ، چه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد ، يا خودش آنجا را براي زندگي اختيار كرده باشد .

(مساله 1330)اگر قصد دارد در محلي كه  وطن  اصليش  نيست  مدتي  بمان  و بعد بجاي ديگر رود ، آنجا وطن او حساب نمي شود

(مساله 1331)جائي  را  كه  انسان  محل  زندگي  خود  قرار  داده   و ماندن خود را در آنجا محدود  به  مقدار  معين  نكرده  آنجا  وطن  او حساب مي شود و در صدق وطن بودن قصد هميشه مماندن معتبر نيست بلي لازم است كه ماندن خود را محدود به مقدار معين نكند و گرنه وطن مصدق نمي كند .

(مساله1332)كسي  كه  در  دو  محل زندگي مي كند ، مثلاً شش ماه در شهري و شش ماه در  شهر ديگر ميماند ، هر دو وطن او است .و نيز اگر بيشتر از دو محل را براي زندگي خود اختيار كرده باشد تا سه و چهار تا همه وطن او حسا ب مي شود .

(مساله 1333)در  غير  وطن اصلي و وطن غير اصلي كه ذكر شد در جاهاي ديگر اگر  قصد اقامه  نكند  نمازش  شكسته  است  چه  ملكي در آنجا داشته باشد يا نداشه باشد و چه در آنجا شش ماه مانده باشد  يانه

(مساله1334)اگر  بجائي برسد  كه  وطن او بوده و عملاً از آنجا صرف نظر كرده نبايد نماز را تمام بخواند ، اگر چه وطن ديگري هم براي خود اختيار نكرده باشد .

( مساله 1335 ) مسافري كه قصد دارد ، ده روز پشت سر هم در محلي بماند ، يا مي داند كه بدون اختيار ده روز در محلي مي ماند ، در آن محل بايد نماز را تمام بخواند .

( مساله 1336 ) مسافري كه  مي خواهد ده روز  در  محلي بماند ، لازم نيست قصد ماندن شب  اول  يا  شب  يازدهم  را داشته باشد ، و  همين كه قصد كند از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم بماند ، بايد نماز را تمام بخواند . و همچنين اگر مثلاً قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند ، بايد نماز را تمام بخواند .

( مساله 1337 )  مسافري  كه  مي  خواهد  ده روز در محلي بماند ، در صورتي بايد نماز را تمام بخواند  كه  بخواهد  تمام  ده  روز  را در يك جا بماند پس اگر بخواهد مثلاً ده روز در نجف و كوفه يا در تهران و شميران بماند بايد نماز را شكسته بخواند .

( مساله 1338 ) مسافري كه مي خواهد ده روز در محلي بماند ، اگر از اول قصد داشته باشد  كه  در  بين  ده  روز به اطراف آنجا از قبيل مزارع و باغستانهائي كه از توابع آن محل محسوب مي شود هر چند خارج از حد ترخص آنجا باشد برود ، بايد در همة ده روز نماز را تمام بخواند  و  اگر  از  توابع  آنجا  نباشد  بايد در تمام ده روز نماز را شكسته بخواند ولي چنانچه بخواهد در تمام ده روز فقط يك ساعت يا دو ساعت برود و برگردد در همة ده روز بايد نمازش را تمام بخواند .

( مساله 1339 ) مسافري كه تصميم ندارد ده روز در جائي بماند مثلاً قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد ، يا منزل خوبي پيدا كند ، ده روز بماند ، بايد نماز را شكسته بخواند .

( مساله 1340 )  كسي  كه  تصميم دارد  ،  ده روزدر محلي بماند ، اگر چه احتمال بدهد كه براي ماندن او مانعي برسد ، در صورتي كه مردم به اين قبيل احتمالات اعتنائي نكنند ، بايد نماز را تمام بخواند .

( مساله 1341 ) اگر  مسافر  بداند  كه مثلاً ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد كند تا آخر ما ه  در  جائي  بماند ، بايد نماز را تمام بخواند . ولي اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند بايد نماز را شكسته بخواند اگر چه از موقعي كه قصد كرده تا آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد .

( مساله 1342 ) اگر  مسافر قصد كند ده روز در محلي بماند ، چنانچه پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتي از ماندن منصرف شود . يا مردد شود كه در آنجا بماند يا بجاي ديگر برود ،  بايد  نماز  را شكسته بخواند و اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي از ماندن منصرف شود ، يا مردد شود ، تا وقتي در آنجا هست ، بايد نماز را تمام بخواند .

( مساله 1343 )  مسافري  كه  قصد  كرده ده روز در محلي بماند ، اگر روزه بگيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود ، چنانچه يك نماز چهار ركعتي خوانده باشد ، روزه اش صحيح  است  و تا وقتي در آنجا هست بايد نماز هاي خود را تمام بخواند و اگر يك نماز را چهارركعتي نخوانده باشد، روزة آن روزش صحيح است ، اما نماز هاي خود را بايد شكسته بخواند و روزهاي بعد هم نمي تواند روزه بگيرد .

( مساله 1344 ) مسافري كه قصدكرده ده روز در محلي بماند ، اگر از ماندن منصرف شود و شك كند پيش از آنكه از قصد ماندن بر گردد ، يك نماز چهار ركعتي خوانده ، يا نه ، بايد نمازهاي خود را شكسته بخواند .

(  مساله 1345 ) اگر  مسافر به نيت اينكه نماز را شكسته بخواند ، مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند ، بايد نماز را چهار ركعتي تمام نمايد .

( مساله 1346 )  مسافري كه  قصد  كرده   ده  روز  در  جائي بماند ، اگر در بين نماز چهار ركعتي  از  قصد  خود  برگردد  ،  چنانچه مشغول ركعت سوم نشده ، بايد نماز را دو ركعتي تمام نمايد . و بقيه نمازهاي خود را شكسته   بخواند   .  و  اگر  مشغول  ركعت  سوم شده نمازش   باطل  است ، و تا وقتي در آنجا هست بايد نماز را شكسته بخواند اگر چه داخل در ركوع ركعت سوم شده باشد .

( مساله 1347 )  مسافري كه قصد كرده ده روز در محلي بماند ، اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند ، تا وقتي مسافرت نكرده ، بايد نمازش را تمام بخواند و لازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند .

( مساله 1348 )  مسافري كه قصد كرده ده روز در محلي بماند ، بايد روزة واجب را بگيرد و  مي تواند  روزة  مستحبي  را  هم  بجا آورد و نماز جمعه و نافلة ظهر و عصر و عشا را هم بخواند .

( مساله 1349 ) مسافري كه قصد كرده ده روز در جائي بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي بخواهد بجائي كه كمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد به محل اقامه خود بايد نماز را تمام بخواند .

(مساله1350)مسافري كه قصد  كرده  ده  روز در جائي بماند ، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي بخواهد بجاي ديگري كه كمتر  از  هشت  فرسخ  است  برود و ده روز در آنجا بماند  ، بايد در رفتن و در جائي كه قصد ماندن ده روز كرده ، نماز هاي خود را تمام بخواند . ولي  اگر  جائي كه مي خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد موقع رفتن نماز هاي خود را شكسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز كرد نمازش را تمام بخواند .

(مساله1351)مسافري  كه  قصد  كرده ده روز در محلي بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار  ركعتي  بخواهد  بجائي كه كمتر از چهار فرسخ است برود ، چنانچه مردد باشد كه به محل  اولش برگردد يا نه ، يا به كلي از برگشتنن   به آن جا غافل باشد ، يا بخواهد برگردد ولي مردد باشد كه ده روز در آنجا بماند  يا  نه ، يا آنكه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد ، بايد از وقتي كه مي رود و بر مي گردد و بعد از برگشتن ، نمازهاي خود را تمام بخواند .

(مساله1352)اگر به خيال اينكه رفقايش مي خواهند ده روز در محلي بمانند ، قصد كند كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي بفهمد كه آنها قصد نكرده اند ، اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود ، تا مدتي كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند .

(مساله1353)اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ سي روز در محلي بماند و در تمام سي  روز  در  رفتن و ماندن مردد باشد ، بعد از گذشتن سي روز اگر چه مقدار كمي در آنجا بماند  ،  بايد نماز را تمام بخواند ولي اگر پيش از رسيدن به هشت فرسخ در رفتن بقية راه مرد د  شود  ،  اگر  به  مقدار چهار فرسخ آمده باشد ، بايد شكسته بخواند و اگر بقدر چهار فرسخ نباشد تمام بخواند .

(مساله1354)مسافري كه  مي خواهد  نه روز يا كمتر در محلي بماند اگر بعد از آنكه نه روز يا كمتر در آنجا ماند ، بخواهد دوباره نه  رو ز ديگر يا كمتر بمماند همينطور تا سي روز ، روز سي و يكم بايد نماز را تمام بخواند .

(مساله 1355)مسافري  كه  سي  روز  مردد بوده ، در صورتي بايد نماز ررا تمام بخواند كه سي  روز  در  يك  جا  بماند ، پس اگر مقداري از آن را در جائي و مقداري را در جاي ديگر بماند ، بعد از سي روز هم بايد نماز را شكسته بخواند .

 

مسائل متفرقه

 

(مساله1356)مسافر مي تواند در مسجد الحرام  و  مسجد  پيغمبر  ( صلي الله عليه و آله و سلم )بلكه  در  تمام  شهر  مكه  و  مدينه  و  مسجد كوفه نمازش را تمام بخواند . ولي اگر بخواهد  در  جائي  كه  اول جزء  مسجد  كوفه نبوده و بعد به اين مسجد ا ضافه  شده  نماز بخواند ، احتياط واجب آن است كه شكسته  بخواند  و نيز مسافر مي تواند در حائز حضرت سيدالشهداء (عليه السلام ) نماز را تمام بخواند  ولي  احتياط  واجب آن است كه اگر دورتر از اطراف ضريح مقدس نماز بخواند شكسته بجا آورد .

(مساله1357) كسي  كه  مي داند  مسافر است  و  بايد  نماز راشكسته بخواند ، اگر در غير چهار مكاني كه در مساله پيش گفته شد عمداً تمام بخواند  ،  نمازش  باطل است و نيز اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند اگر وقت هم گذشته قضا نمايد .

(مساله1358)كسي  كه  ميداند  مسافر  است  و  بايد  نماز را شكسسته بخواند ، اگر بدون توجه و بطور عادت تمام بخواند نمازش باطل است ، و  نيز  اگر  حكم مسافر و سفر خود را فراموش  كرده  باشد  در  صورتي كه وقت داشته باشد نمازش را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد بايد قضا نمايد .

(مساله 1359)مسافري كه نمي داند بايد نماز  را شكسته بخواند ، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است.

(مساله1360)مسافري  كه مي داند  بايد نماز را  شكسته بخواند اگر بعضي از خصوصيات آن را نداند مثلاً نداند كه در  سفر  هشت فرسخي   بايد  شكسته  بخواند  ،  چنانچه تمام بخواند در صورتي كه وقت باقي است بايد نماز را شكسته بخواند و اگر وقت گذشته بطور شكسته قضا نمايد .

(مساله1361)مسافري كه مي داند بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر به گمان اينكه سفر او كمتر  از  هشت  فرسخ  است  تمام  بخواند  ، وقتي بفهمد كه سفرش هشت فرسخ بوده ، نمازي را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند و اگر وقت گذشته بطور شكسته قضا نمايد .

(مساله1362)اگر  فراموش كند  كه  مسافر  است و نماز را تمام بخواند ، چنانچه در وقت يادش  بيايد  ، بايد شكسته بجا آورد و اگر بعد از وقت يادش بيايد ،قضاهاي آن نماز بر او واجب نيست .

(مساله 1363)كسي كه  بايد  نماز  را  تمام  بخواند  ،   اگر شكسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است .

(مساله1364)اگر مشغول نماز چهار ركعتي شود و در بين نماز يادش بيايد كه مسافر است ،  يا  ملتفت  شود  كه سفر او هشت فرسخ است ، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته ، بايد نماز را دو ركعتي تمام كند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است . ودر صورتي كه به مقدار خواندن يك ركعت هم وقت داشته باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند .

(مساله 1365)اگر مسافر بعضي از خصوصيات نماز مسافر را نداند ، مثلاً نداند كه اگر چهار فرسخ  برود  و همان روز يا شب آن بر گردد بايد شكسته بخواند چنانچه به نيت نماز چهار ركعتي مشغول  نماز  شود   ،  و  پيش  از  ركوع ركعت سوم مساله را بفهمد بايد نماز را دو ركعتي تمام كند و اگر در ركوع ملتفت شود نمازش  باطل  است  و  در  صورتي كه به مقدار يك ركعت از وقت هم مانده باشد بايد نماز را شكسته بخواند .

(مساله 1366)مسافري كه بايد نماز را تمام بخواند اگر به واسطة ندانستن مساله  به نيت نماز  دو  ركعتي  مشغول نماز شود و در بين نماز مساله را بفهمد ، بايد نماز را چهار ركعتي تمام كند  و  احتياط  مستحب آن  است  كه  بعد از  تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار ركعتي بخواند .

(مساله1367) مسافري كه نماز نخوانده ، اگر  پيش  از  تمام شدن وقت به وطنش برسد ، يا بجائي  برسد  كه مي خواهد  ده روز در آنجا بماند ، بايد  نماز  را تمام بخواند و كسي كه مسافر نيست ، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت كند ، در  سفر  بايد  نماز را شكسته بخواند .قبل فهرست بعد