قبل فهرست بعد


( مساله 1098 )  در  سجدة  واجب  قرآن  نمي شود بر چيزهاي خوراكي و پوشاكي سجده كرد ، ولي ساير شرايط سجده را كه در نماز است ، لازم نيست مراعات كنند .

( مساله 1099 ) در سجدة واجب قرآن بايد طوري عمل كند كه بگويند سجده كرد .

( مساله 1100 )  هر گاه در سجدة واجب قرآ‌ن پيشاني را به قصد سجده به زمين بگذارد اگر چه ذكر نگويد كافي است و گفتن ذكر . مستحب است و بهتر است بگويد :لا الهَ الا اللُه حقاً حقاً لا اِله اِلا اللُه ايماناً و تصديقاً لا اِله الا اللُه عُبوديهً و رقاً سجدتُ لكَ يا ربّ تعبداً ورقاً لا مُستنكفا و لا مُستكبرا بل اَنا عبدٌ ذليلٌ ضعيفٌ خائفٌ مستجيرٌ .

 

تشهد

 

(مساله 1101)در  ركعت  دوم  تمام  نماز هاي  واجب  و  ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا بايد انسان بعد از سجده دوم  بنشيند   ودر حال آرام بودن بدن  تشهد  بخواند  ،  يعني  بگويد  : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آل محمد .

( مساله 1102 ) كلمات تشهد بايد به عربي صحيحو به طوري كه معمول است پشت سر هم گفته شود .

( مساله 1103 ) اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده  ،  بايد  بنشيند  و  تشهد  را  بخواند  و  دوباره  بايستد و آنچه بايد در آن ركعت خوانده  ،  بايد  بنشيند  و تشهد را بخواند و دوباره بايستد و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود  بخواند  و  نماز را تمام كند و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد ، بايد نماز را تمام كند  و بعد از سلام نماز ، تشهد را قضا كند و بنابر احتياط واجب براي تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد.

( مساله 1104 ) مستحب است در حال تشهد بر  ران چپ  بنشيند  و  روي پاي راست به كف پاي چپ بگذارد و  پيش  از  تشهد  بگويد  :  الحمدلله  يا  بگويد  :  بسم الله و بالله و الحمدلله  و  خير الاسماء لله و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتها را  به يكديگر  بچسباند  و  به  دامان  خود  نگاه  كند  و  بعد از تمام شدن تشهد بگويد : و تقبل شفاعته وارفع درجته .

( مساله 1105 ) مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد ، رانها را به هم بچسباند .

 

 

 

سلام نماز

 

( مساله 1106 ) بعد از تشهد ركعت آخر نماز ، مستحب است در حالي كه نشسته و بدن آرام است بگويد : السلامُ عليكَ ايُها النبيّ و رحمهُ اللِه و بركاته و بعد از آن بايد بگويد : السلامُ عليكُم و بنابر احتياط واجب اضافه كند و رَحمهُ الِله و بركاتهُ يا بگويد : السلامُ علينَا  و عَلي عبادالِله الصالحينَ .

( مساله 1107 )  اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز به هم  نخورده  و  كاري  هم  كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند مثل پشت به قبله كردن انجام نداده ، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است .

(مساله 1108) اگر  سلام   نماز  را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است ، چنانچه پيش از آنكه صورت نماز به هم بخورد كاري كه عمدي و سهوي آن نماز  را  باطل  مي كند ، مثل پشت به قبله كردن انجام  نداده باشد نمازش صحيح است و اگر  پيش از آنكه صورت نماز به هم بخورد ، كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند انجام داده باشد ، نمازش باطل است .

 

ترتيب

 

(مساله 1109) اگر عمداً ترتيب نماز را بهم بزند ، مثلاً سوره را پيش از حمد بخواند ، يا سجود را پيش از ركوع به جا آورد ، نماز باطل مي شود .

(مساله1110)اگر ركني از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ، مثلاً پيش از آنكه ركوع كند دو سجده نمايد ، نماز باطل است .

(مساله1111) اگر ركني از نماز را فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و ركن نيست به  جا  آورد  ، مثلاً پيش از آنكه دو سجده كند تشهد بخواند ، بايد ركن را (دو سجده را) به جا آورد و آنچه را اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند .

(مساله 1112) اگر  چيزي  را  كه  ركن  نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد ، مثلاً حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود ، نمازش صحيح است .

(مساله 1113) اگر  چيزي  را  كه  ركن  نيست فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و  آن  هم  ركن  نيست به  جا  آورد  ،  مثلاً  حمد  را فراموش كند و سوره را بخواند چنانچه مشغول ركن بعد شده باشد مثلاً در ركوع يادش بيايد كه حمد را نخوانده ، بايد بگذرد و نماز او صحيح است ، و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد ، بايد آنچه را فراموش كرده به جا آورد و بعد از آن ، چيزي را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند .

(مساله1114)اگر  سجدة اول  را  به  خيال  اينكه  سجدة دوم است ، يا سجدة دو به خيال اينكه  سجدة اول است به جا آورد ، نماز صحيح است و سجدة اول او سجدة و سجدة دوم او  ،  سجدة  دوم  حساب  مي شود  ،  ولي  اگر  بعد از نماز  متوجه شد  در صورت اول يك سجده جا مانده است قضاي آن را به جا بياورد و دو سجدة سهو نيز بجا بياورد و در صورت دوم چون يك سجده اضافه شده است دو سجدة سهو براي آن لازم است .

 

موالات

 

(مساله 1115)انسان بايد نماز را باموالات  بخواند ، يعني كارهاي نماز مانند ركوع و سجود و تشهد پشت سر هم بجا آورد و چيزهايي را  كه در نماز مي خواند بطوري كه معمول است پشت  سر  هم  بخواند  و  اگر  بقدري  بين  آنها  فاصله  بيندازد   كه نگويند نماز مي خواند

، نمازش باطل است ، گرچه بطوري سهوي باشد .

(مساله1116)اگر  در  نماز عمداً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله بقدري نباشد كه  صورت  نماز  از  بين برو د ، بنابر احتياط واجب نماز ش باطل مي شود واگر سهواً باشد چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد ، بايد آن حرفها يا كلمات را بطور معمول بخواند و اگر  مشغول ركن بعد شده باشد نمازش صحيح است .

(مساله 1117) طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره هاي موالات را به هم نمي زند .

 

 

قنوت

 

(مساله1118) در تمام نمازهاي واجب ومستحب ، پيش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت  بخواند  و  در  نماز  وتر  با  آنكه  يك  ركعت  مي باشد  خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب  است و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد در ركعت اول پيش از ركوع ، و در ركعت  بعد از ركوع و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد .

(مساله1119)اگر بخواهد قنوت بگيرد بايد احتياطاً دستها را مقابل صورت بلند كند و به قصد رجاء كف آنها را رو به آسمان و پهلوي هم نگه دارد و غير شست ، انگشتهاي ديگر را به هم بچسباند و به كف دستها نگاه كند .

(مساله 1120)در  قنوت  هر  ذكري  بگويد  ،  اگر چه يك سبحان الله باشد ، كافي است و بهتر است بگويد  :« لا اله الا الله ا لحليم الكريم  لا اله الاالعلي   العظيم   سبحان  الله رب السموات  السبع  و  رب الارضين السبع و ما فيهن وما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين .

(مساله1121)مستحب است انسان  قنوت  را  بلند  بخواند  ، ولي براي كسي كه نماز را به جماعت مي خواند اگر امام جمااعت صداي او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست

(مساله 1122) اگر عمداً قنوت نخواند قضا  ندارد  و اگر فراموش كند و پيش از آنكه به اندازة ركوع  خم شود يادش بيايد ، مستحب است بايستد و بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد  ،  مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده يادش بيايد ، مستحب است  بعد از سلام نماز قضا نمايد .

 

 

 

 

ترجمة نماز

 

1- ترجمة سورة حمد

بسم الله الرحمن الرحيم ، يعني : ابتدا مي كنم به نام  خداوندي  كه  در دنيا بر مومن و كافر رحم ميكند و در آخرت بر مومن رحم مي نمايد . الحمدلله رب العالمين يعني : ثنا مخصوص خداوندي  است  كه  پرورش دهندة همه موجودات است . الرحمن الرحيم يعني : در دنيا بر مومن  و  كافر  و  در آخرت بر مومن رحم مي كند . مالك يوم الدين يعني : پادشاه وصاحب اختيار روز قيامت است . اياك نعبد و اياك نستعين يعني : فقط تو را عبادت مي كنيم و فقط از  تو  كمك  مي خواهيم  .  اهدنا الصراط المستقيم يعني : هدايت كن ما را به راه راست در جزئيات  زندگي  تا  طوري  گام بر داريم  كه  از  دين اسلام منحرف نشويم . صراط الذين انعمت  عليهم يعني  :  به  راه كساني كه به آنان نعمت دادي كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند . غير المغضوب عليهم و لاالضالين يعني : نه به راه كساني كه غضب كرده اي برايشان و نه آن كساني كه گمراهند .

 

 

2 – ترجمة سورة قل هو الله احد

 

بسم الله الرحمن الرحيم . قل هو الله احد يعني : بگو اي محمد ( ص ) كه خداوند ، خدائي است  يگانه . الله الصمد يعني : خدائي كه از تمام موجودات بي نياز است . لم يلد و لم يولد ،  فرزند ندارد  و  فرزند  كسي نيست . ولم يكن له كفوا احد يعني : هيچ كس از مخلوقات ، مثل او نيست .

 

3 – ترجمة ذكر ركوع و سجود و ذكرهائي كه بعد از آنها مستحب است  .

 

سبحان ربي العظيم و بحمده يعني : پروردگار بزرگ من از هر عيب و نقصي   پاك  و  منزه است  و  من مشغول ستايش او هستم ، سبحان ربي الاعلي و بحمده يعني :  پروردگار  من كه از همه كس بالاتر مي باشد از هر عيب و نقصي پاك و منزه است و من مشغول ستايش او هستم ، سمع الله لمن حمده يعني : خدا بشنود و بپذيرد ثناي كسي كه او را ستايش مي كند  ،  استغفر  الله ربي  و  اتوب اليه يعني : طلب آمرزش و مغفرت مي كنم از خداوندي كه پرورش دهندة من است و  من به طرف او بازگشت مي نمايم بحول الله و قوته اقوم و اقعد يعني : به ياري خداي متعال و قوة او بر مي خيزم و مي نشينم .

 

 

4 –ترجمة قنوت

لا اله الا الله الحليم الكريم يعني  :  نيست  خدائي  سزاورتر پرستش مگر خداي يكتاي بي همتائي  كه  صاحب  حلم  و  كرم است  ،  لا اله الا الله العلي العظيم  يعني  : نيست خدائي سزاوار  پرستش  مگر  خداي  يكتاي  بي همتائي كه بلند مرتبه و بزرگ است . سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضين السبع  يعني : پاك و منزه است خداوندي كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت  زمين است . و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم . يعني  :  پروردگار  هر  چيزي  است  كه در  آسمانها  و زمينها و مابين آنها است و پروردگار عرش  بزرگ است  .  و الحمد لله رب العالمين ، يعني : حمد وثنا مخصوص خداوندي است كه پرورش دهندة تمام موجودات است .

 

5 – ترجمة تسبيحات اربعه

سبحان الله و الحمدلله و لا اله الله و الله اكبر ، يعني : پاك و منزه است خداوند تعالي و ثنا  مخصوص  اوست  و  نيست  خدائي سزاوار پرستش ، مگر خداي بي همتا و بزرگتر است از اينكه او را وصف كنند .

 

6 – ترجمة تشهد و سلام

 

الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعني : ستايش مخصوص پروردگار است  و  شهادت مي دهم  كه  خدائي  سزاوار پرستش نيست مگر خدائي كه يگانه است و شريك  ندارد  . واشهد ان محمداً عبده و رسوله ، يعني : شهادت مي دهم كه محمد – صلي الله عليه و آله – بندة خدا و فرستادة اوست . اللهم صل علي محمد و آل محمد ، يعني : خدايا  رحمت  بفرست  بر محمد و آل محمد . و تقبل شفاعته وارفع درجته يعني : قبول كن شفاعت  پيغمبر  را و درجة آن حضرت را نزد خود بلند كن . اسلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته ،يعني : سلام بر تو اي پيغمبر و رحمت و بركات خدا بر تو باد . اسلام علينا و علي  عبادالله الصالحين ، يعني سلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران و نمام بندگان خوب او  .  السلام  عليكم  و  رحمه  الله و بركاته ، يعني : سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما مومنين باد 

 

تعقيب نماز

 

( مساله 1123 ) مستحب است انسان بعد از نماز مقداري مشغول تعقيب ، يعني خواندن ذكر و  دعا  و  قرآن شود . و بهتر است پيش از آنكه از جاي خود حركت كند و وضو و غسل و  تيمم  او  باطل شود ، رو به قبله تعقيب را بخواند . لازم نيست تعقيب به عربي باشد ولي بهتر  است  چيزهائي را كه در كتابهاي دعا دستور داده اند بخواند . و از تعقيبهائي كه خيلي سفارش  شده  است ، تسبيح حضرت زهرا – سلام الله عليها – است كه بايد به اين ترتيب گفته شود : 34 مرتبه الله اكبر ، بعد 33 مرتبه الحمدلله ، بعد از آن 33 مرتبه سبحان الله و مي شود سبحان الله را پيش از الحمدلله ، ولي بهتر است بعد از الحمد لله گفته شود .

( مساله 1124 )  مستحب  است بعد از نماز ، سجدة شكر نمايد و همين قدر كه پيشاني را به  قصد  شكر بر زمين بگذارد كافي است . ولي يهتر است صد مرتبه ، يا سه مرتبه يا يك مرتبه  ،  شكراً لله يا  شكراً‌ يا عفواً بگويد و نيز مستحب است هر وقت نعمتي به انسان مي رسد يا بلائي از او دور مي شود ، سجدة شكر به جا آورد.

 

 

 

 

صلوات بر پيغمبر

 

( مساله 1125 ) هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول – صلي الله عليه و آله و سلم – مانند محمد و احمد ، يا لقب و كنية آن جناب را مثل مصطفي و ابوالقاسم ، بگويد يا بشنود ، اگر چه در نماز باشد ، مستحب است صلوات بفرست .

( مساله 1126 )  موقع  نوشتن  اسم  مبارك  حضرت رسول – صلي الله عليه و آله و سلم – مستحب  است صلوات را هم بنويسد . و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مي كند ، صلوات بفرستد .

 

مبطلات نماز

 

( مساله 1127 ) دوازده چيز نماز را باطل مي كند و آنها را مبطلات مي گويند .

اول  :

 آنكه در بين نماز يكي از شرطهاي آن از بين برود ، مثلاً در بين نماز بفهمد مكانش غصبي است .

دوم :

آنكه در بين نماز عمداً‌يا سهواً يا از روي ناچاري ، چيزي كه وضو يا غسل را باطل مي كند  پيش آيد ، مثلاً بول از او بيرون آيد ولي كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري  كند  ،  اگر  در  بين  نماز  بول يا غائط از او خارج شود چنانچه به دستوري كه در

احكام وضو گفته شد(1)

 

 


1-مساله 307صفحه 66.

 

 رفتارنمايد نمازش باطل  نميشود و نيز اگردر بين نماز از زن مستحاضه  خون  خارج شود ، در صورتي كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد ، نمازش صحيح است .                                           

( مساله 1128 ) كسي كه بي اختيار خوابش برده ، اگر نداند كه در بين نماز خوابش بره يا بعد  از  آن ، بايد بنابر احتياط واجب نمازش را  دوباره  بخواند  ، ولي اگر تمام شدن نماز را بداند و شك كند كه خواب در بين نماز بوده يا بعد نمازش صحيح است .

( مساله 1129 ) اگر  بداند به اختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از هر نماز بوده ، يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده نمازش صحيح است .

(مساله1130)اگر  در  حال   سجده  از  خواب بيدار شود و شك كند كه در سجدة آخر نماز است ، يا در سجدة شكر ، بايد آن نماز را دوباره بخواند .

سوم :

از مبطلات نماز آن است كه دستها را روي هم بگذارد .

(مساله1131) هرگاه براي ادب  دستها را روي هم بگذارد  ، بنابر احتياط واجب بابد نماز را دوباره بخواند ، ولي اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا براي كار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن ، دستها را روي هم بگذارد ، اشكال ندارد .

چهارم :

از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواندن حمد ، آمين بگويد . ولي اگر اشتباهاً يا از روي تقيه بگويد ، نمازش باطل نمي شود .

پنجم :

از مبطلات نماز آن است كه عمداً يا از روي فراموشي پشت به قبله كند ، يا به طرف راست يا چپ قبله برگرددد ، بلكه اگر عمداً بقدري برگردد كه نگويند رو به قبله است ، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد ، نمازش باطل است .

(مساله1132) اگر  عمداً همه صورت را به طرف راست يا چپ قبله برگرداند ، نمازش باطل است ، بلكه اگر سهواً هم صورت را به اين مقدار بر گرداند، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند و لازم نيست كه نماز اول را تمام نمايد ، ولي اگر سر را كمي بگرداند عنداً

باشد يا اشتباهاً ، نمازش باطل نمي شود .

ششم :

از مبطلات  نماز  آن  است  كه عمداً كلمه اي بگويد كه از آن كلمه قصد معني كند ، اگر  چه معني هم نداشته باشد  و يك حرف هم باشد ، بلكه اگر قصد هم نكند بنابر احتياط واجب  بايد  نماز  را  دوباره  بخواند  در  صورتي كه دو حرف يا بيشتر باشد ، ولي اگر سهواً بگويد نماز باطل نمي شود .

(مساله 1133) اگر  كلمه اي  بگويد  كه  يك  حرف دارد ، چنانچه آ كلمه معني داشته باشد مثل (ق) كه در زبان عرب به معناي اين است كه نگهداري كن ، چنانچه معناي آ“ را بداند و قصد  آن  را  نمايد ، نمازش باطل مي شود ، بلكه اي اگر قصد معناي آن را نكند ولي ملتفت معناي آن باشد ، احتياط واجب ان است كه نماز را دوبره بخواند .

(مساله 1134) سرفه كردن و آروغ زدن و آهكشيدن در نماز اشكال ندارد ، ولي گفتن آخ و آه و مانند اينها كه دو حرف است ، اگر عمدي باشد نماز باطل مي كند .

(مساله1135) اگر كلمه اي را به قصد ذكر بگويد : (اللهُ اكبرُ ) و در موقع گفتن آن ، صدا را  بلند  كند كه چيزي را به ديگري بفهماند اشكال ندارد ، ولي چنانچه به قصد اينكه چيزي به كسي بفهماند بگويد ، اگر چه قصد ذكر هم نداشته باشد ، نماز باطل مي شود .

(مساله1136)خواندن قرآن در نماز ، غير از چهار سوره اي كه   سجدة  واجب  دارد  و  در  احكام جنابت گفته شد (1) ، و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد اگر چه به فارسي يا زبان  ديگر باشد .

(مساله1137) اگر چيزي از حمد و سوره و ذكر هاي  نماز  را  عمداً  يا  احتياطاً  چند  مرتبه بگويد ، اشكال ندارد .قبل فهرست بعد