قبل فهرست بعد


(مساله781)  نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورده و در سجدة سهو هم احتياط واجب ، همين است

(مساله 782)نماز  مستحبي  را  مي شود  در  حال راه رفتن و سواري خواند و اگر انسان در اين دو حال ، نماز مستحبي بخواند ، لازم نيست رو به قبله باشد .

(مساله 783) كسي كه مي خواهد نماز بخواند ، بايد براي پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين  كند  كه قبله  كدام طرف است ، و مي تواند به گفته دو شاهد عادل يا يك عادل كه از روي نشانه هاي حسي شهادت مي دهند يا به قول كسي كه از روي قاعدة عملي قبله را مي شناسد   و محل اطمينان است عمل كند و اگر اينها ممكن نشد بايد به گماني كه از محراب مسجد  مسلمانان  يا قبرهاي آنان يا از راههاي ديگر پيدا مي شود عمل نمايد ، حتي اگر از گفتة  فاسق  يا كافري كه به واسطة قواعد علمي قله را مي شناسد گمان به قبله پيدا كند ، كافي است .

(مساله784)كسي كه  گمان  به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قوي تري پيدا كند نمي تواند به گمان ضعيف عمل نمايد ، مثلاً  اگر ميهمان از گفتة صاحب خانه ، گمان به قبله پيدا كند ولي بتواند از راه ديگر گمان قوي تري پيدا كند نبايد به حرف او ، عمل نمايد .

(مساله 785) اگر  براي پيدا كردن قبله وسيله اي ندارد ، يا با اينكه كوشش كرده ، گمانش به طرفي  نمي رود  ،  چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند و اگر  به  اندازة چهار نماز وقت ندارد ، بايد به اندازه اي كه وقت دارد ، نماز بخواند مثلاً اگر

فقط به  اندازة يك نماز وقت دارد ، بايد يك نماز به هر طرفي كه مي خواهد بخواند . و بايد نماز ها  را  طوري بخواند كه يقين كند يكي از آنها رو به قبله بوده يا اگر از قبله كج بوده به طرف دست راست و دست چپ قبله ، نرسيده است .

(مساله 786)اگر  يقين  يا گمان كند كه قبله در يكي از دو طرف است ، بايد به هر دو طرف نماز بخواند، ولي احتياط مستحب آن است كه در صورت گمان ، به چهار طرف نماز بخواند.

( مساله 787 )  كسي  كه  بايد  به  چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب وعشا را بخواند بهتر آن است كه نماز اول را به هر چند طرف كه واجب است بخواند ، بعد نماز دوم را شروع كند .

( مساله 788 ) كسي كه يقين  به  قبله ندارد ، اگر بخواهد غير از نماز كاري كند كه بايد رو به قبله انجام داد ، مثلاً بخواهد سر  حيواني  را  ببرد  ، بايد به گمان عمل نمايد و اگر گمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد ، صحيح است .

 

پوشانيدن بدن در نماز

 

( مساله 789 ) مرد بايد در حال نماز ، اگر چه كسي او را نبيند عورتين خود را بپوشاند .  و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند .

(مساله 790 ) زن بايد در  موقع  نماز ، تمام  بدن  حتي  سر و  موي  خود  را بپوشاند ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضو شسته مي شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نيست  .  اما  براي  آنكه  يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است ، بايد مقداري از طرف صورت و قدري پائين تر از مچ را هم بپوشاند .

( مساله 791 )  موقعي  كه  انسان  قضاي  سجدة فراموش شده يا تشهد فراموش شده را بجا مي آورد ، بلكه بنابر احتياط واجب در موقع سجدة سهو هم ، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند .

(مساله 792 )اگرانسان عمداً ،ياازروي ندانستن مساله درنماز عورتش را نپوشاند ، نمازش باطل است .

( مساله 793 ) اگر  در بين نماز بفهمد كه عورتش پيدا است ، بايد آن را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زياد طول  بكشد  ،  احتياط  واجب  آن  است  كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند ، ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده ، نمازش صحيح است .

(مساله 794)اگر  در  حال ايستاده لباسش عورت او را مي پوشاند ولي ممكن است در حال ديگر  ،  مثلاً در حال ركوع و سجود نپوشاند ، چنانچه موقعي كه عورت او پيدا مي شود ، به وسيله اي  آن  را  بپوشاند  ،  نماز  او صحيح است . ولي احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نخواند .

(مساله 795)انسان  مي تواند  در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ، ولي احتياط مستحب آن است موقعي خود را با اينها بپوشاند كه چيز ديگري نداشته باشد .

(مساله796)اگر غير  از  گل هيچ چيز ندارد كه در نماز خود را بپوشاند ، گل ساتر نيست و مي تواند برهنه نماز بخواند .

(مساله797) اگر چيزي ندارد  كه  در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد كه پيدا مي كند ، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تاخير بيندازد ، و اگر چيزي پيدا نكرد . در آخر وقت مطابق وظيفه اي كه گفته ميشود نماز بخواند

(مساله798)كسي  كه  مي خواهد  نماز خواند ، اگر براي پوشاندن خو حتي برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد ، كه تا آخر وقت چيزي پيدا كند كه خود را آن بپوشاند ، در  صورتي  كه  نامحرم  او را مي بيند بايد نشسته نماز بخواند و عورت خود را باران خود

بپوشاند . و اگر كسي او را نمي بيند ايستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر صورت ركوع و سجود را با اشاره انجام مي دهد و براي سجود سر را قدري پائين ترمي آورد .

 

لباس نمازگزار

 

(مساله 799)لباس نماز گزار شش شرط دارد : اول آنكه پاك باشد ، دوم آنكه مباح باشد ، سوم آنكه از اجزا ء مردار نباشد ، چهارم آنكه از حيوان حرام گوشت نباشد ، پنجم و ششم آنكه نمازگزار مرد است ، لباس او ابريشم خالص و طلا باف نباشد و تفصيل اينها در مسائل

آينده گفته مي شود .

شرط اول

(مساله800)لباس نمازگزار بايد پاك باشد  و  اگر  كسي  عمداً با  بدن  يا  لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است .

( مساله 801 ) كسي  كه  نمي داند  با  بدن  و  لباس نجس ، نماز باطل است اگر با بدن يا لباس نجس يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل مي باشد .

( مساله 802 ) اگر به واسطة ندانستن مساله ، چيز نجسي را نداند نجس است ، مثلاً نداند عرق شتر نجاستخوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است .

(مساله 803 ) اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز اوصحيح است ،ولي احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد ، دوباره آن نماز را بخواند .

( مساله 804 ) اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد ، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نمايد .

( مساله 805 )  كسي  كه  در  وسعت  وقت  مشغول  نماز است  ، اگر در بين نماز ، بدن يا لباس  او  نجس شود  و  پيش  از  آنكه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ، ملتفت شود كه نجس  شده ،  يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا  از  پيش  نجس بوده  ،  در صورتي كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون  آوردن  آن ، نماز را به هم نمي زند ، بايد در بين نماز ، بدن يا لباس را آب بكشد ، يا لباس  را  عوض نمايد ، يا اگر چيز عورت او را پوشانده ، لباس را بيرون آورد ، ولي چنانچه

طوري  باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد ، نماز به هم مي خورد و اگر لباس را بيرون آورد برهنه مي ماند ، بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند .

( مساله 806 ) كسي  كه در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز لباس او نجس شود و پيش از آنكه چيزي  از نماز را با نجاست بخواند بفهمد كه نجس شده ، يا بفهمد كه لباس  او  نجس است و  شك كند  كه  همان  وقت  نجس شده  يا  از پيش نجس بوده در صورتي كه  آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس ، نماز را به هم نمي زند و مي تواند لباس را بيرون آورد ، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند ، يا اگر چيز ديگري عورت او  را  پوشانده  ،  لباس ر ا  بيرون  آورد و نماز را تمام كند ، اما اگر چيز ديگري عورت او را

نپوشانده   و  لباس  را  هم  نمي تواند آب بكشد يا عوض كند بايد لباس را بيرون آورد و به دستوري كه براي برهنگان  گفته شد  ،  نماز را  تمام كند . ولي چنانچه طوري است كه اگر لباس  را  آب  بكشد  يا عوض كند ، نماز به هم مي خورد و به واسطة سرما و مانند آن نمي

تواند  لباس را بيرون آورد ، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نمازش صحيح است .

( مساله 807 ) كسي كه  در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن او نجس شود و  پيش  از  آنكه  چيزي  از  نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده ، يا بفهمد بدن او نجس است و شك  كند  كه  همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ،

در  صورتي  كه آب كشيدن بدن نماز را به هم نمي زند ، بايد آب بكشد و اگر نماز را به هم مي زند  ،  و  وقت  به  طوري  تنگ است كه اگر نماز را به هم بزند و بدن را تطهير كند يك ركعت هم از وقت درك نمي كند بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است .

( مساله 808 ) كسي كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده ، نمازش صحيح است .

( مساله 809 ) اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده ، نمازش باطل است و آن را دوباره بخواند .

( مساله 810 ) اگر خوني د ر  بدن  يا  لباس خود ببيند  و  يقين  كند  كه از خونهاي نجس نيست ، مثلاً يقين كند كه خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائي بوده كه نمي شود با آن نماز خواند ، نماز او صحيح است .

( مساله 811 ) هر گاه يقين كند خوني كه در  بدن  يا  لباس اوست ، خون نجسي است كه نماز با آن صحيح است ، مثلاً يقين كند خون زخم و دمل است  ،  چنانچه بعد از نماز بفهمد خوني بوده كه نماز با آن باطل است ، نمازش صحيح است .

( مساله 812 ) اگر  نجس بودن چيزي ر ا  فراموش  كند  و  بدن  يا  لباسش با رطوبت به  آن برسد و در حال فراموشي نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد ، نماز او صحيح است . ولي اگر بدنش با رطوبت به چيزي كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اينكه

خود را آب بكشد ، غسل كند و نماز بخواند ، غسل و نمازش باطل است . ونيز اگر جائي از اعضاء وضو با رطوبت به چيزي كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و پيش از آنكه را آب بكشد ، وضو بگيرد و نماز بخواند ، وضو و نمازش باطل مي باشد .

( مساله 813 ) كسي كه  يك  لباس  دارد   ،  اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازة آب كشيدن يكي از آنها آب داشته باشد ، چنانچه بتواند لباسش را بيرون آورد ، بايد بدن را آب بكشد و نماز را به دستوري كه براي هنگان گفته شد بجا آورد و اگر به واسطة سرما يا عذر ديگر  نتواند لباس را بيرون آورد ، در صورتي كه نجاست  هر  دو مساوي باشد ، مثلاً هر دو بول يا خون  باشد  يا  نجاست  بدن  شديدتر  باشد  ،  مثلاً نجاستش بول باشد كه بايد دو مرتبه  آن را آب كشيد ، احتياط واجب آن است كه بدن را آب بكشد ، و اگر نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد هر كدام از بدن يا لباس را بخواهد مي تواند آب بكشد .

(مساله814)كسي كه غير  از لاس نجس ، لباس ديگري ندارد و وقت تنگ است يا احتمال نمي دهد  كه  لباس پاك پيدا كند ، بايد نماز را به دستوري كه براي بر هنگان گفته شد بجا آورد .

(مساله815) كسي كه دو لباس دارد ، اگر بداند يكي از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند كدام يك آنهاست ، چنانچه وقت دارد ، بايد با هر دو لباس نماز بخواند . مثلاً اگر ميخواهد نماز ظهر وعصر بخواند بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند

، ولي اگر وقت تنگ است ، بايد نماز را به دستوري كه براي برهنگان گفته شد بجا آورد ، و به احتياط واجب آن نماز را با لباس پاك قضا نمايد .

 

شرط دوم

 

(مساله 816)لباس نماز گزار بايد مباح باشد و كسي كه مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، اگر عمداً در لباس غصبي نماز بخواند باطل است و همچنين در لباسي كه  نخ يا تكمه يا چيز ديگر آن غصبي است نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را

دوباره با لباس غير غصبي بخواند .

(مساله 817)كسي كه مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، ولي نمي داند نماز را باطل مي كند ، اگر عمداً با لباس غير غصبي بخواند .

(مساله 818)اگر  نداند  يا فراموش كند كه لباس او غصبي است اگر خودش آن لباس را غضب كرده باشد و با آن نماز بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد دوباره آن نماز را بخواند .

(مساله819)اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبي است و در بين نماز بفهمد ، چنانچه چيز ديگري عورت او را پوشانده است و مي تواند فوراً يا بدون اينكه موالات يعني پي  در  پي  بودن نماز به هم بخورد ،  لباس  غصبي را بيرون آورد ، بايد آن را بيرون آورد و

نمازش  صحيح  است  و  اگر  چيز  ديگر عورت او را نپوشانده يا نمي تواند لباس غصبي را فوراً  بيرون  آورد  ، يا اگر بيرون آورد پي در پي بودن نماز به هم مي خورد در صورتي كه به مقدار  يك  ركعت  هم  وقت  داشته باشد  ،  بايد  نماز را بشكند و با لباس غير غصبي نماز

بخواند   و  اگر  به  اين مقدار وقت ندارد ، بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نمايد .

(مساله820)اگر كسي  براي  حفظ  جانش  با لباس غصبي نماز بخواند ، يا مثلاً براي اينكه دزد لباس غصبي را نبرد با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .

(مساله821)اگر  با  عين پولي كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد ، نماز خواندن در آن لباس باطل است .

 

شرط سوم

 

(مساله822) لباس نماز گزار بايد از اجزاء حيوان مرده اي كه خون جهنده دارد ، يعني حيواني كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مي كند نباشد .بلكه اگراز حيوان مرده اي كه مانند ماهي و مار  خون جهنده ندارد لباس تهيه كند احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند .

(مساله823)بايد چيزي از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه نمازگزار باشد ، يا با لباسي كه از آنها تهيه كرده اند ، نماز بخواند نمازش صحيح است .

 

شرط چهارم

 

(مساله 825)لباس  نماز گزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد و اگر موئي از آن هم همراه نماز گزار باشد ، نماز او باطل است .

(مساله826)اگر  آب  دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن يا لباس نماز گزار باشد ، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد ، نماز صحيح است .

(مساله827)اگر مو و عرق و آب دهان كسي بر بدن يا لباس نماز گزار باشد اشكال ندارد . و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد .

(مساله828)اگر شك داشته باشد كه لباسي از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت ، چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه ، نماز خواندن با آن مانعي ندارد .

(مساله829)اگر  انسان  احتمال دهد تكمة صدفي و مانند آن از حيوان است ، نماز خواندن با  آن مانعي ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد ، نماز خواندن با آن مانع ندارد .                                

(مساله830)با پوست سنجاب و خز ، نماز خواندن اشكال ندارد .

(مساله831)اگر  با  لباسي  كه  نمي داند  كه  از  حيوان حرام گوشت است ، نماز بخواند نمازش صحيح است ، ولي اگر فراموش كرده باشد  ،  بنابر  احتياط  واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند .

 

شرط پنجم

 

(مساله832) پوشيدن لباس طلا باف براي مرد حرام و نماز با آن باطل است ، ولي براي  زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .

(مساله833)زينت  كردن  به  طلا  مثل آويختن  زنجير  طلا به سينه و انگشتر طلا به دست كردن و بستن ساعت مچي طلا به دست براي مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است . و احتياط واجب آن است كه از استعمال عينك طلا هم خود داري كند ، ولي زينت كردن به طلا ، براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .

(مساله834)اگر  مردي  نداند  يا  فراموش كند كه انگشتري يا لباسش از طلا است و با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .

 

شرط ششم

 

(مساله 835)لباس مرد  نماز  گزار  بايد  ابريشم خالص نباشد و همچنين بنابر احتياط  واجب  چيزهائي  مانند  عرقچين و بند شلوار كه به تنهايي ساتر عورتين نيستند در غير نماز هم پوشبدن آن براي مرد حرام است .

(مساله836)اگر آستر تمام لباس يا آستر مقداري از آن ابريشم خالص باشد ، پوشيدن آن براي مرد حرام و نماز در آن باطل است .          

(مساله837)لباسي  را  كه  نمي داند  از  ابريشم خالص است يا جيز ديگر ، پوشيدن آن اشكال ندارد ، و نماز با آن صحيح است .

(مساله 838)دستمال ابريشمي و مانند آن اگر در جيب مرد باشد ، اشكال ندارد و نماز را باطل نمي كند .

(مساله839)پوشيدن لباس ابريشمي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .

(مساله840)پوشيدن لباس غصبي و ابريشمي خالص و طلا باف و لباسي كه از مردار تهيه شده ، در حال ناچاري مانعي ندارد و نيز كسي كه نا چار است لباس بپوشد و لباس ديگري غير از اينها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاري او از بين نمي رود ، مي تواند با اين لباسها نماز بخواند .

(مساله841)اگر غير از لباس غصبي و لباسي كه از مردار تهيه شده ، لباس ديگري ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد ، نماز بخواند .

(مساله842)اگر غير  از  لباسي  كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگري ندارد ، چنانچه  در  پوشيدن  لباس  ناچار  باشد  ،  مي تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد  ،  بايد  به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد و بنابر احتياط واجب

يك نماز ديگر هم با همان لباس بخواند .

(مساله 843)اگر مرد غير از لباس ابريشمي خالص يا طلا باف ، لباس ديگري نداشته باشد چنانچه  در  پوشيدن  لباس  ناچار نباشد  ،   بايد  به دستوري كه براي برهنگان گفته شد ، نماز بخواند .

(مساله844)اگر چيزي ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپووشاند ، واجب است اگر چه به  كرايه يا  خريداري  باشد  ،  تهيه نمايد  .  ولي  اگر تهيه آن به قدري پول لازم دارد كه نسبت به دارائي او زياد است ، يا طوري است كه اگر پول را به مصرف  لباس برساند ، به

حال او ضرر دارد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد ، نماز بخواند .قبل فهرست بعد